ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430152

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010077

รหัส SMIS 8 หลัก

96

จำนวนนักเรียน

1035430152

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 0 3 3 1
อนุบาล 2 1 1 2 1
รวม อนุบาล 1 4 5 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 3 4 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 14 15 29 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 21 11 32 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 7 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 4 10 1
รวมทั้งหมด 40 22 62 4
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 55 41 96 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านกุดกุง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ประภาส ศรีแสน ชาย prapat seesean ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จรรยา คามใส หญิง chanya khamsai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิราจี หาญพังงู หญิง wirachee hanpunggu ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุเนตร จำปาวงศ์ หญิง sunet champawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิเชษฐ สำโรง ชาย pichet sumrong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมชาย หายเคราะห์ ชาย somchai haikhro ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วันทอง ดำขำ หญิง wanthong dumkhum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิรัญดา สิงห์กาล หญิง wiranda singkhan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรทัย คำแพง หญิง orathai khampaeng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปุณยวีร์ ชมชื่น หญิง punyawee chomchen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรสวรรค์ จันสว่าง หญิง pornsawan chansawang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญกอง มงคลคำ ชาย Boongong Mongkhonkham นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว มิรันตี ธรรมสาร หญิง Miruntee Thammasan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.44
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.75
ภาษาอังกฤษ 37.81
คณิตศาสตร์ 48.75
วิทยาศาสตร์ 42.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.47
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.56
ภาษาอังกฤษ 38.13
คณิตศาสตร์ 42.50
วิทยาศาสตร์ 47.25
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.17
ภาษาอังกฤษ 23.33
คณิตศาสตร์ 36.67
วิทยาศาสตร์ 31.00
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.19
ภาษาอังกฤษ 22.50
คณิตศาสตร์ 38.75
วิทยาศาสตร์ 33.38

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.19
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 42.25
ภาษาอังกฤษ 26.50
คณิตศาสตร์ 25.40
วิทยาศาสตร์ 34.50
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.83
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 17.11
วิทยาศาสตร์ 32.44
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.92
ภาษาอังกฤษ 25.17
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 37.75
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.06
ภาษาอังกฤษ 25.11
คณิตศาสตร์ 25.11
วิทยาศาสตร์ 30.56

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านกุดกุง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดกุง
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดกุง
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านกุดกุง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านกุดกุง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านกุดกุง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกุดกุง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 2,970,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดกุง
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านกุดกุง
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 18 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกุดกุง
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 8,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านกุดกุง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านกุดกุง
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 3,149,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดกุง
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านกุดกุง
ลำดับที่ 14
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านกุดกุง
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 8,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านกุดกุง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านกุดกุง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด