ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430021

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010076

รหัส SMIS 8 หลัก

53

จำนวนนักเรียน

1035430021

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 2 6 1
อนุบาล 2 1 1 2 1
รวม อนุบาล 5 3 8 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 6 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 22 23 45 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 27 26 53 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองหงอก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง เรืองวลี สุพล หญิง Reungvalee Supon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ดำรงศักดิ์ นักร้อง ชาย Dumrongsak Nukrong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมร เผ่าสีหา ชาย Samron Phuseeha ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เสน จุมพลเมือง ชาย Sen Chumphonmuang ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิกา ทองดา หญิง Kannika Thongda เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมบัติ สลับศรี ชาย Sombut Salabsri นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.89
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.29
ภาษาอังกฤษ 40.18
คณิตศาสตร์ 37.86
วิทยาศาสตร์ 44.29
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.19
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.88
ภาษาอังกฤษ 29.58
คณิตศาสตร์ 39.17
วิทยาศาสตร์ 42.92
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.45
ภาษาอังกฤษ 32.86
คณิตศาสตร์ 29.29
วิทยาศาสตร์ 41.86
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.84
ภาษาอังกฤษ 30.94
คณิตศาสตร์ 25.63
วิทยาศาสตร์ 40.44

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองหงอก
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองหงอก
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองหงอก
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 6 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองหงอก
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองหงอก
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 60 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองหงอก
ลำดับที่ 6
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองหงอก
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 490,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองหงอก
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 2,362,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 18 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองหงอก

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองหงอก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด