ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430020

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010075

รหัส SMIS 8 หลัก

88

จำนวนนักเรียน

1035430020

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 3 4 1
อนุบาล 2 6 7 13 1
รวม อนุบาล 7 10 17 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 8 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 6 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 7 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 29 42 71 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 36 52 88 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองเป็ด

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมัย สมโสภา ชาย samai somsopha ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญมา สำลี ชาย ิbunma samlee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เข็มชาติ เวชกามา ชาย knemenat wetchakama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตย์ สำลี หญิง nit samli ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขัตติยากร เชื้อวงศ์ หญิง khattiyagorn chueawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุทัศน์ ไชยมา ชาย Suthat Chaima ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทองอวน แก้วตา ชาย THONGUAN KAEWTA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ว้ชรินทร์ พยัคฆ์ หญิง Watcharin payak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประกาศ จูมพิลา ชาย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ไพรัช เวชกามา หญิง Phairat Watchakama ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พุทธพงศ์ ชอบศิลป์ ชาย putpong chobsin ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.09
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.00
ภาษาอังกฤษ 28.68
คณิตศาสตร์ 31.47
วิทยาศาสตร์ 36.12
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.66
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.91
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 30.31
วิทยาศาสตร์ 40.28
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.68
ภาษาอังกฤษ 24.75
คณิตศาสตร์ 29.50
วิทยาศาสตร์ 35.75
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.29
ภาษาอังกฤษ 30.71
คณิตศาสตร์ 36.43
วิทยาศาสตร์ 44.39

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองเป็ด
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองเป็ด
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองเป็ด
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองเป็ด
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 125,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองเป็ด
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองเป็ด
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 360,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองเป็ด
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองเป็ด
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองเป็ด
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองเป็ด

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองเป็ด

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด