ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430018

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010074

รหัส SMIS 8 หลัก

40

จำนวนนักเรียน

1035430018

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 1 3 1
อนุบาล 2 6 5 11 1
รวม อนุบาล 8 6 14 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 2 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 18 8 26 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 26 14 40 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองหิน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สกุลยุทธ ยุทธพงษ์ ชาย Sakulyut Yutthapong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณรงค์ ศรีคำเวียง ชาย Narong Srikumwaing ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เตือนใจ หาญชูวงศ์ หญิง Tuanchai hanchuwong ครู ชำนาญการ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง สัมฤทธิ์ เหลืองวัฒนานนท์ หญิง Sumrit Luangwattananon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประนอม ศรีคำเวียง หญิง pranom srikumwaing ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บัณฑิต พงษ์จงมิตร ชาย Bandid Pongjongmit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จินตนา กวีนนท์ หญิง Chintana Kaweenon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วารินทร์ สระเพ็ชร หญิง Warin Srapet ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทิน ศรชัย ชาย Sutin Sonchai ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ธีรวิทย์ อุปชัย ชาย Thirawit Aupachai ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาย เนรัญช์ มูลสาร ชาย NERUN MOOLSARN ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.40
ภาษาอังกฤษ 43.00
คณิตศาสตร์ 46.00
วิทยาศาสตร์ 43.30
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.09
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 36.56
ภาษาอังกฤษ 22.81
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 39.63
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.25
ภาษาอังกฤษ 39.29
คณิตศาสตร์ 28.57
วิทยาศาสตร์ 37.79
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.96
ภาษาอังกฤษ 39.17
คณิตศาสตร์ 44.17
วิทยาศาสตร์ 35.33

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 133 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 350 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 5
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 96 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 59,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 162 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 8
ประเภท ถนน
แบบ ถนนลาดยาง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 60 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 9
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 22 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองหิน

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองหิน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด