ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430025

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010073

รหัส SMIS 8 หลัก

40

จำนวนนักเรียน

1035430025

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 1 3 1
อนุบาล 2 4 2 6 1
รวม อนุบาล 6 3 9 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 4 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 15 16 31 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 21 19 40 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ภูริพัฒน์ ศรีแจ่ม ชาย Phuriphat Sricham ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภิตินันท์ บุญทศ หญิง phitinan boontot ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เมธี สืบศรี ชาย Metee Subsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรณิต ตรีแสน หญิง Wannit Treesan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย คำเบ้า วังหาแทน ชาย Kumbao Wanghatan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว กัญญา ธิบูรณ์บุญ หญิง KHANYA THIBOONBUN เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.71
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.86
ภาษาอังกฤษ 33.93
คณิตศาสตร์ 34.29
วิทยาศาสตร์ 41.93
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.33
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.33
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 36.67
วิทยาศาสตร์ 36.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.79
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 36.67
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.54
ภาษาอังกฤษ 34.64
คณิตศาสตร์ 37.14
วิทยาศาสตร์ 37.36

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองบกโนนสวาท
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 300 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองบกโนนสวาท
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 50,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองบกโนนสวาท
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 8 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองบกโนนสวาท
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 30,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองบกโนนสวาท
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 712,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองบกโนนสวาท
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 7,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองบกโนนสวาท
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 18,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองบกโนนสวาท

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองบกโนนสวาท

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด