ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430024

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010072

รหัส SMIS 8 หลัก

87

จำนวนนักเรียน

1035430024

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 4 11 1
อนุบาล 2 13 5 18 1
รวม อนุบาล 20 9 29 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 9 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 5 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 29 29 58 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 49 38 87 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย บัญญัติ เวชกามา ชาย Banyat Wetchagama ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัชฎาภรณ์ จรัญศิริไพศาล หญิง Ratchadapron Jaransiripisan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภิส ธนุยุทธกุล หญิง Napis Thanuyutthakul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริกุล ชื่นบาน หญิง Sirikul Chuenban ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทวิทชัย สุดชาฎา ชาย Tawitchai Sudchada ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สมศักดิ์ แก้วสิมมา ชาย SOMSAK KEAWSIMMA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทิน ชื่นบาน ชาย SUTHIN CHUENBAN ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สกุลรัตน์ ชื่นบาน หญิง Sakunrut Chuenban ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เอื้อมภรณ์ สีดำ หญิง Auemporn Seedam เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพชรลดา ประมูลพงษ์ หญิง Pattlada Pramoonpong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.63
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.00
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 36.88
วิทยาศาสตร์ 41.31
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.88
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.08
ภาษาอังกฤษ 28.54
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 38.83
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.87
ภาษาอังกฤษ 31.59
คณิตศาสตร์ 31.36
วิทยาศาสตร์ 36.64
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.84
ภาษาอังกฤษ 32.86
คณิตศาสตร์ 25.71
วิทยาศาสตร์ 37.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองทองหลางโนนกุง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 5,078,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 13 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 36 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองทองหลางโนนกุง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 376,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองทองหลางโนนกุง
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 28,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองทองหลางโนนกุง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองทองหลางโนนกุง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองทองหลางโนนกุง
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองทองหลางโนนกุง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองทองหลางโนนกุง
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองทองหลางโนนกุง
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 110 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองทองหลางโนนกุง
ลำดับที่ 10
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองทองหลางโนนกุง
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองทองหลางโนนกุง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองทองหลางโนนกุง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด