ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430033

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010071

รหัส SMIS 8 หลัก

71

จำนวนนักเรียน

1035430033

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 3 7 1
อนุบาล 2 4 3 7 1
รวม อนุบาล 8 6 14 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 0 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 8 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 29 28 57 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 37 34 71 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองเรือ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ประยูร ไชยมี ชาย Prayoon chaiyamee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรทิพย์ หางนาค หญิง Porntip Hangnak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สำเริง สายลวดคำ หญิง Sumrerng Sailoudkum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไล ยุตวัน หญิง Vilai Yutawun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนทรา โคตรสมบัติ หญิง Suntara Koatsombat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย โสภา ชูรัตน์ ชาย Sopa Churat ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ชลิดา ขันเงิน หญิง Chalida Kunngern ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วชิราภรณ์ สายลวดคำ หญิง Wachirapon Sailodcom ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา เซียสกุล หญิง Supatta Cheersakul ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง อรพิน ปาละสานต์ หญิง Orapin Parasan ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สรรเพ็ชญ์ บุญพรลิขิต ชาย sanphet boonpornlikit ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.83
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.00
ภาษาอังกฤษ 33.75
คณิตศาสตร์ 57.50
วิทยาศาสตร์ 43.58
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.45
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.50
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 51.00
วิทยาศาสตร์ 40.80
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.77
ภาษาอังกฤษ 27.05
คณิตศาสตร์ 26.82
วิทยาศาสตร์ 34.32
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.05
ภาษาอังกฤษ 26.83
คณิตศาสตร์ 30.33
วิทยาศาสตร์ 30.70

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองเรือ
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองเรือ
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองเรือ
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 550,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองเรือ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 102 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองเรือ
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองเรือ
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองเรือ
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองเรือ
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองเรือ
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองเรือ

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองเรือ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด