ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430036

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010069

รหัส SMIS 8 หลัก

44

จำนวนนักเรียน

1035430036

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 0 2 2 1
อนุบาล 2 5 4 9 1
รวม อนุบาล 5 6 11 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 2 6 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 17 16 33 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 22 22 44 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง มาลินี ขันเงิน หญิง Malinee Khunngaen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธงชัย ไชยช่วย ชาย Thongchai Chaichouy ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพรรณวดี จันทร์ทอง หญิง Supanwadee Janthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สฤษดิ์ โคตรสมบัติ ชาย Sarit Kotsombut ครู ชำนาญการพิเศษ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย สมสมัย สระเพชร ชาย Somsamai Sarapet ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญพิชชา สุภาพันธ์ หญิง Quenpiccha Supapun ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริธร ศรีธรรม หญิง Sirithon Srithum ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รมิดา ศรีธรรม หญิง Ramida Srithum ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แพร วรรณวงค์ ชาย Pae Wunnawong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.33
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 57.33
ภาษาอังกฤษ 41.67
คณิตศาสตร์ 58.33
วิทยาศาสตร์ 46.71
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.00
ภาษาอังกฤษ 31.67
คณิตศาสตร์ 53.33
วิทยาศาสตร์ 47.58
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.00
ภาษาอังกฤษ 37.50
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 39.75
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.75
ภาษาอังกฤษ 31.82
คณิตศาสตร์ 39.09
วิทยาศาสตร์ 38.64

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านดอนกลองหนองไฮ
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนกลองหนองไฮ
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 45,450.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนกลองหนองไฮ
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 1,778,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนกลองหนองไฮ
ลำดับที่ 4
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ พ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนกลองหนองไฮ
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 54,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านดอนกลองหนองไฮ
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 230,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนกลองหนองไฮ
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 500 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนกลองหนองไฮ
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านดอนกลองหนองไฮ
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 45,450.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านดอนกลองหนองไฮ
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 344,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดอนกลองหนองไฮ

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดอนกลองหนองไฮ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด