ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430041

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010068

รหัส SMIS 8 หลัก

67

จำนวนนักเรียน

1035430041

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 4 6 1
อนุบาล 2 5 5 10 1
รวม อนุบาล 7 9 16 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 5 13 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 29 22 51 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 36 31 67 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สำรวย ผ่องใส ชาย Samruay Phongsai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดรุณี สีนอร์ หญิง Daruni Sino ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมจิต สุวัฒน์ หญิง Somjit Suwat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัญจนีย์ สีทา หญิง Kanjanee Seeta ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทวี วรรณสิงห์ ชาย Tawee Wannasing ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญฤทัย สุวรรณมุข หญิง KUNRATHAI SUWANMOK ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อินท์อร คำสี หญิง IN-ON KHOMSEE ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณฐพล วงษ์จันทร์ ชาย NATHAPHON WONGCHAN นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สิรินันท์ เผ่าเพ็ง หญิง Sirinan Phapheng ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.92
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.00
ภาษาอังกฤษ 51.67
คณิตศาสตร์ 58.33
วิทยาศาสตร์ 53.08
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.21
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.00
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 43.33
วิทยาศาสตร์ 34.25
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.60
ภาษาอังกฤษ 27.67
คณิตศาสตร์ 35.67
วิทยาศาสตร์ 37.37
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.83
ภาษาอังกฤษ 35.83
คณิตศาสตร์ 28.33
วิทยาศาสตร์ 35.67

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 3 เมตร
ยาว 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 49,395.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 840,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 21 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 170,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 440,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 4,175,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 400 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 490,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาสีนวลโนนสะอาด

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาสีนวลโนนสะอาด

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด