ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430023

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010067

รหัส SMIS 8 หลัก

37

จำนวนนักเรียน

1035430023

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 0 2 2 1
อนุบาล 2 2 4 6 1
รวม อนุบาล 2 6 8 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 0 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 1 4 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 17 12 29 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 19 18 37 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโต่งโต้น

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ภูวนารถ คัมภ์ทวี ชาย Poovanat komtavee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ธนันธัมม์ กุบแก้ว ชาย Thanandham Kubkaew ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัทธนันท์ มิ่งขวัญ หญิง pattanan Mingkoun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สกล แพงแก้ว ชาย sakon phangkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร เวฬุวนารักษ์ หญิง ๋Jirapron Weruwanarak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง นางกีรัตยา สุนารักษ์ หญิง Geerattaya Sunarak เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.44
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.50
ภาษาอังกฤษ 29.38
คณิตศาสตร์ 36.25
วิทยาศาสตร์ 37.75
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.79
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.25
ภาษาอังกฤษ 24.17
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 41.17
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 34.50
ภาษาอังกฤษ 20.83
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 37.50
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.63
ภาษาอังกฤษ 29.06
คณิตศาสตร์ 25.63
วิทยาศาสตร์ 28.56

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านโต่งโต้น
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 16,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโต่งโต้น
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 162,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 16 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโต่งโต้น
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 7 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโต่งโต้น
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโต่งโต้น
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 750,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโต่งโต้น
ลำดับที่ 6
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 125,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโต่งโต้น
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโต่งโต้น
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโต่งโต้น

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโต่งโต้น

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด