ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430019

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010065

รหัส SMIS 8 หลัก

179

จำนวนนักเรียน

1035430019

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 11 6 17 1
อนุบาล 2 8 7 15 1
รวม อนุบาล 19 13 32 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 8 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 11 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 12 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 6 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 7 16 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 67 53 120 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 4 8 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 7 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 2 8 1
รวมทั้งหมด 14 13 27 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 100 79 179 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย กฤษฎากร มิ่งขวัญ ชาย Kritsadakon Mingkhwan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นงคราญ แสนโสภา หญิง ์Nongkran Sansopa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิตาดา แคนสิลา หญิง Witada Kansila ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กัญญาภา ผุดผ่อง หญิง Kanyapha phudprhong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุภกิจ กุบแก้ว ชาย supakit kubkeaw ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประเสริฐ มาคำผุย ชาย PRASOET MAKHAMPHUI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มุกดาวรรณ ไชยวิเศษ หญิง Mukdawan Chaiyawiset ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศักดิ์ศรี ทาระพันธ์ หญิง Saksri Tarapan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วราภรณ์ จันทรส หญิง Waraphon Chantharot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง คะณิตา เวียงกมล หญิง KANITA WIANGKAMOL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวิมล ส่องแสง หญิง Suwimol Songsang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง แพน จุมพลเมือง หญิง pan chumponmueang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ประนอม ยวงวิภักดิ์ หญิง PRANOM YUANGWIPAK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย บัญชา ผดุงรัตน์ ชาย BANCHA PADUNGRAT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ ชักนำ หญิง KanoKwan Cawmiong ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประภัสสร แก้วมิ่ง หญิง Praphatson Kawmiong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย อัธยา อินสา ชาย Atthaya Insa นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย บุญฤทธิ์ พรรษา ชาย ฺBoonyarit Pansa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะมาศ ต้นสาย หญิง Piyamas Tonsai เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.11
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.35
ภาษาอังกฤษ 31.74
คณิตศาสตร์ 34.13
วิทยาศาสตร์ 39.76
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.27
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.85
ภาษาอังกฤษ 31.15
คณิตศาสตร์ 47.31
วิทยาศาสตร์ 38.04
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.49
ภาษาอังกฤษ 26.82
คณิตศาสตร์ 34.55
วิทยาศาสตร์ 31.95
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.14
ภาษาอังกฤษ 28.95
คณิตศาสตร์ 36.58
วิทยาศาสตร์ 36.95

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.70
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 41.50
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 21.40
วิทยาศาสตร์ 32.20
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.00
ภาษาอังกฤษ 26.86
คณิตศาสตร์ 18.86
วิทยาศาสตร์ 25.71
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.40
ภาษาอังกฤษ 25.10
คณิตศาสตร์ 26.00
วิทยาศาสตร์ 36.60
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.72
ภาษาอังกฤษ 29.89
คณิตศาสตร์ 22.44
วิทยาศาสตร์ 30.42

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 45,450.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 18,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 2,537,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 1,794,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 2,850,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,794,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด