ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430064

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010064

รหัส SMIS 8 หลัก

100

จำนวนนักเรียน

1035430064

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 11 15 1
อนุบาล 2 9 6 15 1
รวม อนุบาล 13 17 30 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 9 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 36 34 70 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 49 51 100 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านดงบัง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง วรรณภา ไชยปัญญา หญิง wannapa chaipanya ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาริน ทวิตชาติ หญิง sumarin tawitchat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สำรี สารกุล หญิง SAMRI SARAKUL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หฤทัย โคมร้าย หญิง Haruethai Khomrai ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สวาสดิ์ นักร้อง ชาย Sawad Nugrong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย สำราญ ศิริผล ชาย Samran Siriphon นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว จิราภรณ์ พละมาตย์ หญิง Chiraporn Phalamat ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุวิภา บุญล้น หญิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิชุดา แพทสูงเนิน หญิง Wichuda Patsungnoen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.00
ภาษาอังกฤษ 34.84
คณิตศาสตร์ 29.69
วิทยาศาสตร์ 36.56
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.33
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.75
ภาษาอังกฤษ 22.25
คณิตศาสตร์ 23.00
วิทยาศาสตร์ 31.15
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.32
ภาษาอังกฤษ 24.64
คณิตศาสตร์ 22.86
วิทยาศาสตร์ 33.57
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.44
ภาษาอังกฤษ 27.71
คณิตศาสตร์ 25.42
วิทยาศาสตร์ 34.25

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านดงบัง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านดงบัง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดงบัง
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดงบัง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 9,272.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดงบัง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 750,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดงบัง
ลำดับที่ 6
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดงบัง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 77,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดงบัง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 190,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดงบัง
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 4,537.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 50 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดงบัง
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 45,450.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดงบัง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดงบัง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด