ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430063

รหัส Obec 6 หลัก

20

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010063

รหัส SMIS 8 หลัก

276

จำนวนนักเรียน

1035430063

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 15 12 27 1
อนุบาล 2 11 11 22 1
รวม อนุบาล 26 23 49 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 7 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 13 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 12 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 5 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 13 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 6 17 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 74 56 130 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 21 12 33 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 10 26 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 26 12 38 2
รวมทั้งหมด 63 34 97 4
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 163 113 276 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย พินิจ คาดพันโน ชาย Pinit Kadpunno ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุกัญญา สมบูรณ์ หญิง Sukanya Somboon ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาย กฤษณพล หนองสิม ชาย kritsanapon nongsim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัสสรา เหรียญทอง หญิง Phatsara Reanthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วลัยพร บุรีศรี หญิง Walaiporn Bureesri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง คำปุ่น แสนวงษ์ หญิง Khampoon permpool ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภัทรานิษฐ์ พวงศรี หญิง Phatthanit Phuangsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จารุณี ขันเงิน หญิง ๋Jarunee Khunngen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สายันต์ เมืองหนองหว้า ชาย Sayan Maungmongwa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สีนวล กงเงิน ชาย SRINUAL KONGEGERN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศศิวิมล โอวาท หญิง Sasiwimol Owat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พุทธิดา สุนทรไชย หญิง Poottids Soonthonchai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วิโรจน์ จำปาชุม ชาย wirote jumpachum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพาพรรณ ช้อนศรี หญิง Yupapan Chonsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประคอง จำปาชุม หญิง Prakong Jumpachum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภิน กงเงิน หญิง SUPHIN GONGNGEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อำพร บุตรสอง หญิง Amporn Butsong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุริยงค์ แสนวงษ์ หญิง Suriyong Sanwong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุนันท์ กุบแก้ว ชาย sunun kubkeaw ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เมธัส โคตะการ ชาย methat khotakan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.92
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.13
ภาษาอังกฤษ 33.17
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 37.03
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.63
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.92
ภาษาอังกฤษ 27.25
คณิตศาสตร์ 31.50
วิทยาศาสตร์ 35.85
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.90
ภาษาอังกฤษ 27.02
คณิตศาสตร์ 29.04
วิทยาศาสตร์ 33.27
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.14
ภาษาอังกฤษ 29.47
คณิตศาสตร์ 26.84
วิทยาศาสตร์ 32.58

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.20
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.60
ภาษาอังกฤษ 27.47
คณิตศาสตร์ 26.99
วิทยาศาสตร์ 34.13
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.97
ภาษาอังกฤษ 26.37
คณิตศาสตร์ 21.58
วิทยาศาสตร์ 27.16
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.26
ภาษาอังกฤษ 25.95
คณิตศาสตร์ 25.58
วิทยาศาสตร์ 33.58
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.21
ภาษาอังกฤษ 27.86
คณิตศาสตร์ 23.43
วิทยาศาสตร์ 29.20

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองคู
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 389,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองคู
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 9 เมตร
ยาว 27 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองคู
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองคู
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,920,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองคู
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 135,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองคู
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองคู
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองคู
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2502
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองคู
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองคู
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 369,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองคู
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 111,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองคู
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองคู
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองคู
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 1,870,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนบ้านหนองคู

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนบ้านหนองคู

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด