ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430040

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010061

รหัส SMIS 8 หลัก

35

จำนวนนักเรียน

1035430040

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 2 4 1
อนุบาล 2 3 1 4 1
รวม อนุบาล 5 3 8 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 1 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 4 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 17 10 27 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 22 13 35 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนหนองแสง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง ชาย THanphisit Phaethaisong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เพ็ญแข แก้วตา หญิง PENKAE GAEWTA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มะลิวัลย์ ตรีประเคน หญิง Maliwan Treepraken ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปรมพร ประสมศรี หญิง Paramaporn Prasomsri ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เบ็ญจมาส หาหลัก หญิง BENCHAMAT HALAK ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญลือ งาทิพย์ ชาย Bunlue ngathip นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.82
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.36
ภาษาอังกฤษ 35.23
คณิตศาสตร์ 38.18
วิทยาศาสตร์ 38.09
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.55
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.00
ภาษาอังกฤษ 24.00
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 39.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.48
ภาษาอังกฤษ 23.50
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 33.60
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.96
ภาษาอังกฤษ 26.79
คณิตศาสตร์ 23.57
วิทยาศาสตร์ 33.57

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน หนองแสง
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน หนองแสง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน หนองแสง
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 163,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 11 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน หนองแสง
ลำดับที่ 4
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 70 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน หนองแสง
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน หนองแสง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 818,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน หนองแสง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 378,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน หนองแสง
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 399,335.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน หนองแสง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 220,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน หนองแสง
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 274,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 7 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ หนองแสง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ หนองแสง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด