ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430039

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010060

รหัส SMIS 8 หลัก

32

จำนวนนักเรียน

1035430039

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 0 3 1
อนุบาล 2 4 1 5 1
รวม อนุบาล 7 1 8 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 1 1 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 12 12 24 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 19 13 32 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อำนาจ ราตรีสุข ชาย Amnat ratrisuk ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เทวัญ กสิพันธ์ ชาย Tawan Kasipan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุเทศ ประชุมพันธ์ หญิง Sutes Prachumphan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ผ่องจิต ผดาศรี หญิง Phongjit Phadasri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประสพ บุรีศรี ชาย Prasoap Burisri ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง กันต์ฤทัย มูลสาร หญิง kanluethai moonsan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.33
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.56
ภาษาอังกฤษ 30.56
คณิตศาสตร์ 40.56
วิทยาศาสตร์ 42.72
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.29
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.58
ภาษาอังกฤษ 26.88
คณิตศาสตร์ 40.83
วิทยาศาสตร์ 39.38
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.75
ภาษาอังกฤษ 30.56
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 41.11
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 66.38
ภาษาอังกฤษ 32.81
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 46.19

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 191 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 41 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 136,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 995,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
ลำดับที่ 10
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 196 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 16 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองไร่จันทร์เกษม

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองไร่จันทร์เกษม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด