ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430038

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010059

รหัส SMIS 8 หลัก

61

จำนวนนักเรียน

1035430038

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 4 5 1
อนุบาล 2 4 4 8 1
รวม อนุบาล 5 8 13 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 8 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 25 23 48 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 30 31 61 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย จรูญ ทองแท่ง ชาย Jaroon Tongtang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทองพูล กั้วศรี ชาย Thongpul Kuasri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมประสงค์ อุไรรักษ์ หญิง Somprsong Urailuk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นพพล หูตาชัย ชาย noppon huetarchai ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง พรนภัส ชูรัตน์ หญิง phonnaphat choorat ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กัญยรัตน์ ไศลบาท หญิง kanyarat sailabath ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.14
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.55
ภาษาอังกฤษ 26.36
คณิตศาสตร์ 43.64
วิทยาศาสตร์ 37.73
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.72
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.75
ภาษาอังกฤษ 27.81
คณิตศาสตร์ 43.13
วิทยาศาสตร์ 38.88
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.58
ภาษาอังกฤษ 32.00
คณิตศาสตร์ 36.00
วิทยาศาสตร์ 39.65
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.45
ภาษาอังกฤษ 26.50
คณิตศาสตร์ 39.00
วิทยาศาสตร์ 36.60

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองขอนโพนสิม
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองขอนโพนสิม
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองขอนโพนสิม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 748,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองขอนโพนสิม
ลำดับที่ 4
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 331,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 335 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองขอนโพนสิม
ลำดับที่ 5
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 9 เมตร
ยาว 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองขอนโพนสิม
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 207,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย : ใช้ประโยชน์อย่างอื่น
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองขอนโพนสิม
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 27 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองขอนโพนสิม
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองขอนโพนสิม
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 2,051,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองขอนโพนสิม

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองขอนโพนสิม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด