ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430037

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010058

รหัส SMIS 8 หลัก

82

จำนวนนักเรียน

1035430037

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 2 6 1
อนุบาล 2 5 3 8 1
รวม อนุบาล 9 5 14 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 2 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 8 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 9 16 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 34 34 68 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 43 39 82 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านสิงห์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย เดวิช ไศลบาท ชาย Davich Salaibat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญจันทร์ ไศลบาท หญิง Boonjun Sailabat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณศรี พารา หญิง Suwansri Phara ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วีณา โพธิแสน หญิง Vena Potisaen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณ ศรีหล้า หญิง Supan Srila ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมพิศ หาไชย หญิง Somphit Hachai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศุภมาศ สุวงศ์ทอง หญิง supamart suwongtong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.92
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 54.00
ภาษาอังกฤษ 45.19
คณิตศาสตร์ 53.85
วิทยาศาสตร์ 42.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.29
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.54
ภาษาอังกฤษ 31.61
คณิตศาสตร์ 51.79
วิทยาศาสตร์ 42.11
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.66
ภาษาอังกฤษ 37.12
คณิตศาสตร์ 41.92
วิทยาศาสตร์ 42.96
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.13
ภาษาอังกฤษ 29.06
คณิตศาสตร์ 41.88
วิทยาศาสตร์ 37.75

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านสิงห์
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 10 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสิงห์
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 16,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสิงห์
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสิงห์
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสิงห์
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 26,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสิงห์
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 98,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 26 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสิงห์
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสิงห์
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 16,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสิงห์
ลำดับที่ 9
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสิงห์

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสิงห์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด