ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430052

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010056

รหัส SMIS 8 หลัก

105

จำนวนนักเรียน

1035430052

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 1 7 1
อนุบาล 2 7 3 10 1
รวม อนุบาล 13 4 17 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 11 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 9 19 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 46 42 88 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 59 46 105 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ครุกานต์ โคตรชาดา ชาย Karukhan Kotchada ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิทยา สว่างวงค์ ชาย Witaya Sawangwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สกาวรัตน์ ทาจิตต์ หญิง Sakaowrut Tajit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ยาวะโนภาส หญิง Wasana Yawanopas ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพรรณี สืบศรี หญิง Supannee Suepsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิลาวัลย์ อุตอามาตย์ หญิง Wilawan Utarmat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปุณณภา นาสมโภชน์ หญิง Punnapa Nasompot ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.31
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.15
ภาษาอังกฤษ 40.58
คณิตศาสตร์ 43.08
วิทยาศาสตร์ 37.77
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.92
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.74
ภาษาอังกฤษ 28.42
คณิตศาสตร์ 33.16
วิทยาศาสตร์ 38.68
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.47
ภาษาอังกฤษ 38.89
คณิตศาสตร์ 37.78
วิทยาศาสตร์ 37.06
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.90
ภาษาอังกฤษ 34.50
คณิตศาสตร์ 36.00
วิทยาศาสตร์ 39.03

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านสว่างเชียงหวาง
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 29,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสว่างเชียงหวาง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสว่างเชียงหวาง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 375,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสว่างเชียงหวาง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสว่างเชียงหวาง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 1,388,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสว่างเชียงหวาง
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสว่างเชียงหวาง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสว่างเชียงหวาง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสว่างเชียงหวาง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด