ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430051

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010055

รหัส SMIS 8 หลัก

127

จำนวนนักเรียน

1035430051

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 7 14 1
อนุบาล 2 6 7 13 1
รวม อนุบาล 13 14 27 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 14 29 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 4 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 53 47 100 7
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 66 61 127 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนเมืองยโสธร

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ฉวี พารุสุข ชาย Chawee Parusook ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิเศษ องอาจ หญิง WISER ONGART ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุรัชนี ศรีปัญญา หญิง SURUTNEE SRIPUNYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชณัญญา พารุสุข หญิง CHNANYA Parusook ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฐิติกานต์ ประสมศรี หญิง Titikarn Phasomsree ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชญานิศ เศิกศิริ หญิง Chyanis Soeksiri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อิศราพร ปัญจะแก้ว หญิง - - ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประยงค์ ผ่องลุนหิต หญิง Prayong Ponglunhit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรียา จันทรมานิตย์ หญิง Patchareeya Jantaramanit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จณิตสตา ทาบุญเมือง หญิง Chanisata Thaboonmuang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิม ชอบศิลป์ ชาย Chaloem Chopsin ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุภาพร ทองโสม หญิง Supaporn Thongsom เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.63
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 54.10
ภาษาอังกฤษ 38.00
คณิตศาสตร์ 49.75
วิทยาศาสตร์ 46.18
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.36
ภาษาอังกฤษ 31.02
คณิตศาสตร์ 41.14
วิทยาศาสตร์ 36.70
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.35
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 31.14
วิทยาศาสตร์ 36.77
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.33
ภาษาอังกฤษ 33.83
คณิตศาสตร์ 35.33
วิทยาศาสตร์ 39.63

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน เมืองยโสธร
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 18,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน เมืองยโสธร
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 347,417.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 28 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เมืองยโสธร
ลำดับที่ 3
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 170 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน เมืองยโสธร
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เมืองยโสธร
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 18,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน เมืองยโสธร
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 2,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เมืองยโสธร
ลำดับที่ 7
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 62 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน เมืองยโสธร
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน เมืองยโสธร
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 6 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน เมืองยโสธร
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 850,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เมืองยโสธร
ลำดับที่ 11
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 198,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 83 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน เมืองยโสธร
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 192,776.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 16 เมตร
ยาว 25 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ เมืองยโสธร

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ เมืองยโสธร

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด