ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430050

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010054

รหัส SMIS 8 หลัก

79

จำนวนนักเรียน

1035430050

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 4 7 1
อนุบาล 2 6 3 9 1
รวม อนุบาล 9 7 16 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 7 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 4 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 30 33 63 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 39 40 79 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านสำราญ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ปาริชาติ ศรีวิเศษ หญิง Parichad siwised ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิวาพร ไชยกาล หญิง Siwaporn Chaiyakal ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิมลรัตน์ บาระชล หญิง Wimonrat Barachol ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริวรรณ จันทร์แดง หญิง Siriwan ่ีืjundeang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วรพักตร์ ศิริโสม หญิง woraphak sirisom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญมี แสวงแก้ว ชาย Boonmee sawangkeaw นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ปรียาพร บุตรชัย หญิง priyaphon butchai ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว กัญยรัตน์ ไศลบาท หญิง kanyarat sailabath ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินทิพย์ ทองแก้ว หญิง sirintip tongkaew ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.92
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.67
ภาษาอังกฤษ 44.58
คณิตศาสตร์ 43.33
วิทยาศาสตร์ 47.25
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.84
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.00
ภาษาอังกฤษ 25.94
คณิตศาสตร์ 45.00
วิทยาศาสตร์ 41.81
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.12
ภาษาอังกฤษ 32.08
คณิตศาสตร์ 41.67
วิทยาศาสตร์ 37.17
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.33
ภาษาอังกฤษ 34.32
คณิตศาสตร์ 34.55
วิทยาศาสตร์ 36.86

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านสำราญ
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 72,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสำราญ
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสำราญ
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 168,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสำราญ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 1,104,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสำราญ
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 270,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสำราญ
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 47,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสำราญ
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสำราญ
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 168,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสำราญ
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 356,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสำราญ
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 252,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสำราญ
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 294,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสำราญ
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 47,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสำราญ
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 47,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสำราญ
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสำราญ
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 254,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสำราญ
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสำราญ
ลำดับที่ 17
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 47,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสำราญ

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสำราญ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด