ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430014

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010053

รหัส SMIS 8 หลัก

77

จำนวนนักเรียน

1035430014

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 5 8 1
อนุบาล 2 8 7 15 1
รวม อนุบาล 11 12 23 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 4 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 32 22 54 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 43 34 77 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ทีธนะโชติ กุลทอง ชาย tithanachot koolthong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชาญ หนองคู ชาย wichan nongkru ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิภาภรณ์ ยาวะโนภาส หญิง Nipapon Yavanopas ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มงคล สุนทรา ชาย MONGKON SUNTARA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริวรรณ ลันละนา หญิง Siriwan Lunlana ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว บุษยมาศ กระบวนศรี หญิง ิีbutsayamat kabaunsi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ คำสี หญิง Waraporn Kamsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาสินี คุ้มพะเนียด หญิง Suthasinee Kumpaniad ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จินดา ประชุมพันธ์ ชาย Jinda Phachumpan อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง วิภา โคตรสมบัติ หญิง Wipha Khotsombat ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.85
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.31
ภาษาอังกฤษ 37.31
คณิตศาสตร์ 33.08
วิทยาศาสตร์ 38.81
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.80
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.03
ภาษาอังกฤษ 29.06
คณิตศาสตร์ 34.06
วิทยาศาสตร์ 38.38
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.91
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 29.50
วิทยาศาสตร์ 34.95
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.15
ภาษาอังกฤษ 25.19
คณิตศาสตร์ 22.69
วิทยาศาสตร์ 32.27

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 330,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 28,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 101,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 59,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 2,000,599.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 163,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 22 เมตร
ยาว 13 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านห้องข่าหนองเสือตาย

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านห้องข่าหนองเสือตาย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด