ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430013

รหัส Obec 6 หลัก

14

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010052

รหัส SMIS 8 หลัก

141

จำนวนนักเรียน

1035430013

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 3 11 1
อนุบาล 2 4 5 9 1
รวม อนุบาล 12 8 20 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 9 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 2 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 9 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 22 27 49 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 7 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 9 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 10 25 1
รวมทั้งหมด 46 26 72 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 80 61 141 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง จุรีรัตน์ พินิจมนตรี หญิง ่Jureerat Pinitmontree ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย ไตรภพ อุทัยแพน ชาย TRAIPHOP UTHAIPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ยวนจิตร ปราสาร หญิง YOURNJIT PRASARN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิศิษย์ แนวกันยา ชาย VISIT NAEWKANYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพิน ชูรัตน์ หญิง SUPHIN CHURAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพฑูรย์ อุทัยแพน หญิง PAITOON UTHAIPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุริยันต์ ศิริโสม ชาย suriyan sirisom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนา เดชเดิม หญิง Rattana Dechderm ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สยาม เวชกามา ชาย SIAM WETCHAKAMA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ดวงจันทร์ พารา หญิง Duangjan Phara ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย โกวิท คำสะอาด ชาย Govit khamsaard ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย โกวิท คำสะอาด ชาย Kowit Khamsaart ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พัฒนพงษ์ สิงคิบุตร ชาย PATTANAPONG SINGKIBUDT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สิรินาฎ จันทร์ทรง หญิง sirinat chansong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.40
ภาษาอังกฤษ 32.00
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 35.80
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.41
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 31.25
ภาษาอังกฤษ 24.06
คณิตศาสตร์ 31.25
วิทยาศาสตร์ 34.06
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.02
ภาษาอังกฤษ 27.73
คณิตศาสตร์ 27.27
วิทยาศาสตร์ 30.32
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.93
ภาษาอังกฤษ 31.79
คณิตศาสตร์ 27.14
วิทยาศาสตร์ 34.86

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.17
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.83
ภาษาอังกฤษ 26.50
คณิตศาสตร์ 24.20
วิทยาศาสตร์ 33.83
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.58
ภาษาอังกฤษ 29.83
คณิตศาสตร์ 21.33
วิทยาศาสตร์ 31.33
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.47
ภาษาอังกฤษ 23.75
คณิตศาสตร์ 21.41
วิทยาศาสตร์ 31.38
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.79
ภาษาอังกฤษ 25.79
คณิตศาสตร์ 17.47
วิทยาศาสตร์ 26.21

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 2
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ พ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 8 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 4
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 170,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 210,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 1,060,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 10
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 30 เมตร
ยาว 35 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 017 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 30 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 59,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 6 หน่วย
ความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 1,897,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 25 เมตร
ยาว 45 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 15
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 16
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 121,050.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 262 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,834,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 18
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 30 เมตร
ยาว 35 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 16 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 20
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 21
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 1,090,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 22
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 3 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 23
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 24
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 12 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 25
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย
ลำดับที่ 26
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 210 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำคำน้อย

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำคำน้อย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด