ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430015

รหัส Obec 6 หลัก

3

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010049

รหัส SMIS 8 หลัก

52

จำนวนนักเรียน

1035430015

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 3 9 1
อนุบาล 2 2 3 5 1
รวม อนุบาล 8 6 14 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 0 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 22 16 38 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 30 22 52 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง สงวน อ่อนละมุน หญิง Saguen Oilamun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นรินทร์ ประเสริฐ หญิง Narin Prasert ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมบูรณ์ อยู่คง ชาย Somburn Yukhong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.04
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.00
ภาษาอังกฤษ 30.19
คณิตศาสตร์ 35.77
วิทยาศาสตร์ 37.96
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.67
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.50
ภาษาอังกฤษ 30.17
คณิตศาสตร์ 27.00
วิทยาศาสตร์ 35.73
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.28
ภาษาอังกฤษ 28.13
คณิตศาสตร์ 25.63
วิทยาศาสตร์ 33.75
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 31.94
ภาษาอังกฤษ 20.63
คณิตศาสตร์ 22.50
วิทยาศาสตร์ 25.88

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 32,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 799,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 1,900,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 25 เมตร
ยาว 45 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 3,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 420,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด