ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430032

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010047

รหัส SMIS 8 หลัก

62

จำนวนนักเรียน

1035430032

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 5 8 1
อนุบาล 2 1 3 4 1
รวม อนุบาล 4 8 12 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 5 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 28 22 50 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 32 30 62 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านชาดศาลา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ขจรศักดิ์ โฮมราช ชาย Khajornsak Hommarach ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิภา ไชยรักษ์ หญิง Nipa Chaiyaruk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธีรนิต ทาระกรรม ชาย TEERANIT THARAKAM ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารี ปรากฎ หญิง Aree Parkot ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มุกดา เวฬุวนาธร หญิง Mukda Weluwanathon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกอร ผ่องใส หญิง Kanokron Pongsai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประวิตร ไชยรักษ์ ชาย Prawit Chaiyarak อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ชลธิชา พิมลัย หญิง chonthicha phimmalai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.86
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.45
ภาษาอังกฤษ 26.59
คณิตศาสตร์ 43.18
วิทยาศาสตร์ 44.55
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.61
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 35.36
ภาษาอังกฤษ 25.36
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 33.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.38
ภาษาอังกฤษ 26.88
คณิตศาสตร์ 29.38
วิทยาศาสตร์ 35.94
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 71.13
ภาษาอังกฤษ 37.50
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 59.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านชาดศาลา
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 1500 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านชาดศาลา
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านชาดศาลา
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้่านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 95,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย : ปล่อยว่างไว้
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านชาดศาลา
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 730,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านชาดศาลา
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 60 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านชาดศาลา
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 8,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านชาดศาลา
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 24,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านชาดศาลา
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านชาดศาลา
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 37,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านชาดศาลา
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านชาดศาลา
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านชาดศาลา
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 20 เมตร
ยาว 10 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านชาดศาลา

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านชาดศาลา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด