ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430031

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010046

รหัส SMIS 8 หลัก

50

จำนวนนักเรียน

1035430031

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 2 6 1
อนุบาล 2 2 5 7 1
รวม อนุบาล 6 7 13 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 0 5 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 0 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 3 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 15 22 37 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 21 29 50 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อังกูร อุ่นตา ชาย ANGKOON AUNTA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปัทมา มีชัย หญิง Pattama Meechai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นิยม มีชัย ชาย Niyom Meecahi ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เมตตา ภัทรวงศา หญิง Matta Pattaravongsa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทิมา เครือชารี หญิง ๋Jantima Kruecharree ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรุณี พรหมสุข หญิง Arumee Phomsuk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มนุญ เศรษฐะ ชาย MANUN SETTHA ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.20
ภาษาอังกฤษ 29.50
คณิตศาสตร์ 34.00
วิทยาศาสตร์ 36.40
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.95
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.00
ภาษาอังกฤษ 37.50
คณิตศาสตร์ 44.00
วิทยาศาสตร์ 44.60
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.75
ภาษาอังกฤษ 24.00
คณิตศาสตร์ 34.00
วิทยาศาสตร์ 39.20
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.29
ภาษาอังกฤษ 29.58
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 28.58

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านผือฮีนาลานาจาน
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผือฮีนาลานาจาน
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านผือฮีนาลานาจาน
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 3,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 35 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผือฮีนาลานาจาน
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผือฮีนาลานาจาน
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย : ปล่อยว่างไว้
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านผือฮีนาลานาจาน
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผือฮีนาลานาจาน
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 3,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านผือฮีนาลานาจาน
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านผือฮีนาลานาจาน
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 9,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านผือฮีนาลานาจาน
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 970,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านผือฮีนาลานาจาน
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 241,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านผือฮีนาลานาจาน
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย : ปล่อยว่างไว้
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านผือฮีนาลานาจาน

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านผือฮีนาลานาจาน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด