ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430030

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010045

รหัส SMIS 8 หลัก

171

จำนวนนักเรียน

1035430030

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 9 14 1
อนุบาล 2 12 9 21 1
รวม อนุบาล 17 18 35 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 12 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 10 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 12 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 7 17 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 49 52 101 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 5 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 6 8 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 2 14 1
รวมทั้งหมด 22 13 35 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 88 83 171 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนาสะไมย์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สถิตย์ บันลือหาญ ชาย satid bunleaharn ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กรรวรรณ วิเศษแก้ว หญิง kunnika visetgoaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริวรรณ ยำ่ยวน หญิง siriwan yamyuan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศิริ ประเสริฐ ชาย Siri Prasert ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นงค์สุดา ไชยรักษ์ หญิง Nongsuda Chaiyarak ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมพร ด้วงรัตน์ หญิง somporn dungrut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยพร โสมณวัฒน์ หญิง Piyaporn Somanawat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี ทำเลดี หญิง savitree thamledee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กุมารี สิงห์คง หญิง Kumaree Singkong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย แสงเทียน สุวรรณเพชร ชาย Saengthian Suwannaphet ครู ชำนาญการ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย บุญเลิศ รัตน์อนันต์ ชาย Boonlert Rutanun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ดาวรุ่ง มีสิทธิ์ ชาย Daorung Meesit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นรุณ วงษ์ศรีแก้ว ชาย narun wongsrikeaw นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง เกศสุดา พรหมวงศ์ หญิง katsuda promwong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารียา ศรีธรรม หญิง areeya sritum ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.81
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.25
ภาษาอังกฤษ 27.66
คณิตศาสตร์ 30.31
วิทยาศาสตร์ 36.41
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.55
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.04
ภาษาอังกฤษ 23.93
คณิตศาสตร์ 26.79
วิทยาศาสตร์ 35.79
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 35.28
ภาษาอังกฤษ 23.91
คณิตศาสตร์ 29.06
วิทยาศาสตร์ 33.25
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.75
ภาษาอังกฤษ 29.62
คณิตศาสตร์ 25.77
วิทยาศาสตร์ 33.23

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.44
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.50
ภาษาอังกฤษ 24.00
คณิตศาสตร์ 20.30
วิทยาศาสตร์ 30.63
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.00
ภาษาอังกฤษ 25.67
คณิตศาสตร์ 19.00
วิทยาศาสตร์ 29.67
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.87
ภาษาอังกฤษ 27.20
คณิตศาสตร์ 24.27
วิทยาศาสตร์ 31.60
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.09
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 16.73
วิทยาศาสตร์ 26.09

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนาสะไมย์
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาสะไมย์
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 163,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 26 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาสะไมย์
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 10 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาสะไมย์
ลำดับที่ 4
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 112 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาสะไมย์
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาสะไมย์
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาสะไมย์
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 1,693,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาสะไมย์
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 618,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาสะไมย์
ลำดับที่ 9
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 17 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาสะไมย์
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 263,133.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาสะไมย์
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาสะไมย์
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 490,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาสะไมย์
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,483,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาสะไมย์
ลำดับที่ 14
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาสะไมย์
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาสะไมย์

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาสะไมย์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด