ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430028

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010044

รหัส SMIS 8 หลัก

82

จำนวนนักเรียน

1035430028

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 3 10 1
อนุบาล 2 2 4 6 1
รวม อนุบาล 9 7 16 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 10 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 7 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 27 39 66 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 36 46 82 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชาญณรงค์ ผ่องใส ชาย channarong phongsai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ละเอียด แก้วทอง หญิง Laeaid Kaewthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิมพร ปิ่นคำ หญิง Pimporn Pinkham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทวีรัตน์ รุ่งเรือง ชาย Taweerut Rungrueng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เฉลียว หลอดแก้ว ชาย Chaleow Klordgaew ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กฤตย์กุล ภูอวด หญิง Krittikun Phoouat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วีราพร มีพรม หญิง veerapron Meeprom ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุริยา พิษสุวรรณ ชาย SURIYA PISSUWAN นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ชฎาพร พลละคร หญิง Chadaporn phllakhr ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.60
ภาษาอังกฤษ 32.00
คณิตศาสตร์ 59.00
วิทยาศาสตร์ 52.10
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.27
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.32
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 54.29
วิทยาศาสตร์ 43.68
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.18
ภาษาอังกฤษ 34.25
คณิตศาสตร์ 45.50
วิทยาศาสตร์ 39.90
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.85
ภาษาอังกฤษ 28.50
คณิตศาสตร์ 36.00
วิทยาศาสตร์ 38.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนาดีดอนจาน
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 19 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาดีดอนจาน
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาดีดอนจาน
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 154,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาดีดอนจาน
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 1,695,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 216 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาดีดอนจาน
ลำดับที่ 5
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 300 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาดีดอนจาน
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 376,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาดีดอนจาน
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 480,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 162 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาดีดอนจาน
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาดีดอนจาน
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาดีดอนจาน

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาดีดอนจาน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด