ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430011

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010043

รหัส SMIS 8 หลัก

138

จำนวนนักเรียน

1035430011

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 5 10 1
อนุบาล 2 3 5 8 1
รวม อนุบาล 8 10 18 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 6 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 7 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 34 40 74 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 7 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 8 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 9 16 1
รวมทั้งหมด 22 24 46 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 64 74 138 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชุมพล ฝูงใหญ่ ชาย Chumphon Fungyai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญเสริม โสมณวัฒน์ ชาย Bunsroem Somanawat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญจันทร์ องอาจ ชาย Boonjan Ongart ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วารีย์ หลอดแก้ว หญิง Varee Lordkaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประเสริฐ องอาจ ชาย Prasoet Ongart ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พิริยะ สายวรณ์ ชาย Piriya Saiworn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง โสรยา ยางงาม หญิง Soraya Yangngam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธนพร สากระจาย หญิง Tanaporn Sakrajai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนา สมถะนิรันดร์ หญิง Rattana Samathaniran ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภาทิพย์ บุญปก หญิง Napatip Boonpok ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เบญจมาศ โพนแก่น หญิง Benjamad Phonkran ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สิริพร ธนูศรี หญิง SIRIPORN THANOOSRI ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ประคอง องอาจ ชาย Prakhong Ongart นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สมจิต สาครรัตน์ หญิง somjit sakonrat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริรัตน์ ทองมณี หญิง Sirirat Tongmani ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปนิดา แสนเลิง หญิง panida sanlong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.57
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.55
ภาษาอังกฤษ 33.30
คณิตศาสตร์ 38.86
วิทยาศาสตร์ 38.84
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.21
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.18
ภาษาอังกฤษ 29.11
คณิตศาสตร์ 46.43
วิทยาศาสตร์ 41.96
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.58
ภาษาอังกฤษ 32.17
คณิตศาสตร์ 37.33
วิทยาศาสตร์ 36.57
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.50
ภาษาอังกฤษ 29.25
คณิตศาสตร์ 34.00
วิทยาศาสตร์ 37.60

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.45
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.50
ภาษาอังกฤษ 28.60
คณิตศาสตร์ 22.48
วิทยาศาสตร์ 38.80
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.23
ภาษาอังกฤษ 27.38
คณิตศาสตร์ 21.85
วิทยาศาสตร์ 28.85
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.38
ภาษาอังกฤษ 27.33
คณิตศาสตร์ 26.10
วิทยาศาสตร์ 32.00
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.00
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 22.00
วิทยาศาสตร์ 28.41

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 374,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 2,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,468,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 36 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด