ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430010

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010042

รหัส SMIS 8 หลัก

68

จำนวนนักเรียน

1035430010

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 3 6 1
อนุบาล 2 3 2 5 1
รวม อนุบาล 6 5 11 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 4 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 33 24 57 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 39 29 68 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อนิรุทธิ์ แสงดี ชาย Aniruth Saengdee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อนงค์ เวฬุวนารักษ์ หญิง Anong Weluwanarak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แสงเดือน ศรีวะรมย์ หญิง Saengduan Sriwarom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พยอม วงศ์พานิช หญิง Phayom Wongpanit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชูศรี ธนาคุณ หญิง Choosri Thanakun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิรารัตน์ โคตรสมบัติ หญิง Wirarat Khotsombat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมควร เสริมทรัพย์ ชาย Somkuan Soemsub ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.40
ภาษาอังกฤษ 32.00
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 40.80
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.78
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.17
ภาษาอังกฤษ 31.83
คณิตศาสตร์ 37.33
วิทยาศาสตร์ 36.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.58
ภาษาอังกฤษ 33.44
คณิตศาสตร์ 33.13
วิทยาศาสตร์ 34.56
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.21
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 36.67

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 851,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
ลำดับที่ 6
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 345,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 20 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด