ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430026

รหัส Obec 6 หลัก

20

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010038

รหัส SMIS 8 หลัก

182

จำนวนนักเรียน

1035430026

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 15 20 1
อนุบาล 2 11 12 23 1
รวม อนุบาล 16 27 43 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 13 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 10 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 9 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 50 50 100 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 9 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 3 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 4 13 1
รวมทั้งหมด 23 16 39 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 89 93 182 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านทุ่งแต้

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชัยวิชิต ทันพรม ชาย CHAIVICHIT TANPROM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศุภกานต์ ศรียุทธ หญิง Supakarn Sriyuth ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุฑามาส แก้วไวยุทธ หญิง CHUTHAMAT KAEWWAIYUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พงษ์ศักดิ์ สุระขันธ์ ชาย PONGSAK SURAKHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิชยุตม์ แสนโสภาวัน ชาย WITCHAYUT SAENSOPAWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาวดี ธงไชย หญิง SUPAWADEE SANAPROM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดรุณี นนทสินธ์ หญิง Drunee Nontasin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เจนจิรา สีลำดวน หญิง JANJIRA SRILAMDUAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จตุพร กุบแก้ว หญิง JATUPORN KUBKAEW ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิรวรรณ วอลเตอร์ส หญิง JIRAWAN woltor ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวรรณี อัศวาวุฒิ หญิง SUWANNI ATSAWAWUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายทอง แก้วคำจันทร์ หญิง SAITHONG KEAWKHAMCHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สาลี ไทยโพธิ์ศรี หญิง SALEE THAIPOSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรพรรณ์ กันทะเชียร ชาย SURAPHAN KANTHACHIAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศิริสมร เจริญทรัพย์ หญิง SIRISAMAL CHAROENSAB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุขสันต์ แก้วไวยุทธ ชาย SUKSANT KAEWWAIYUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุไรวรรณ กุบแก้ว หญิง URAIWAN Kubkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประพจน์ศักดิ์ ธงไชย ชาย PRAPOTSAK THONGCHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จารุณี ลิ้มประสาท หญิง charuni limprasat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทิวากร อรศรี ชาย Tiwakorn Orrasri อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.88
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.48
ภาษาอังกฤษ 32.38
คณิตศาสตร์ 28.33
วิทยาศาสตร์ 35.38
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.30
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.24
ภาษาอังกฤษ 29.88
คณิตศาสตร์ 34.05
วิทยาศาสตร์ 35.57
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.36
ภาษาอังกฤษ 32.17
คณิตศาสตร์ 32.61
วิทยาศาสตร์ 36.02
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.04
ภาษาอังกฤษ 32.62
คณิตศาสตร์ 35.95
วิทยาศาสตร์ 37.64

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.38
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 50.62
ภาษาอังกฤษ 30.31
คณิตศาสตร์ 28.18
วิทยาศาสตร์ 34.77
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.94
ภาษาอังกฤษ 26.75
คณิตศาสตร์ 20.50
วิทยาศาสตร์ 27.13
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.55
ภาษาอังกฤษ 22.36
คณิตศาสตร์ 25.45
วิทยาศาสตร์ 32.55
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.00
ภาษาอังกฤษ 26.43
คณิตศาสตร์ 30.29
วิทยาศาสตร์ 26.14

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านทุ่งแต้
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,850,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งแต้
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 375,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งแต้
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านทุ่งแต้
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านทุ่งแต้
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งแต้
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 3,323,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 57 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งแต้
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านทุ่งแต้
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งแต้
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 5,714,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 27 เมตร
ยาว 44 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งแต้
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งแต้
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านทุ่งแต้
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 375,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งแต้
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งแต้
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 682,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 22 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งแต้
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านทุ่งแต้

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านทุ่งแต้

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด