ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430069

รหัส Obec 6 หลัก

82

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010037

รหัส SMIS 8 หลัก

1,855

จำนวนนักเรียน

1035430069

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 58 74 132 5
อนุบาล 2 62 61 123 6
รวม อนุบาล 120 135 255 11
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 125 104 229 8
ประถมศึกษาปีที่ 2 141 157 298 8
ประถมศึกษาปีที่ 3 127 128 255 8
ประถมศึกษาปีที่ 4 133 131 264 8
ประถมศึกษาปีที่ 5 126 155 281 8
ประถมศึกษาปีที่ 6 143 130 273 8
รวม ประถมศึกษาปีที่ 795 805 1,600 48
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 915 940 1,855 59

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนอนุบาลยโสธร

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุวรรณ เทียบสี ชาย Suwan Theabsi ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ปริญญาโท
นาง สิริประภา วิริยะพันธ์ หญิง siriprapa viriyapan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อดิศักดิ์ โคตรนิยา ชาย Adisak Khotniya ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พนารัตน์ เสงี่ยมวิบูล หญิง panarat sangiamwibool ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บรรลุ วงษ์โสภา ชาย BANLU WONGSOPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนันท์ เรืองสนาม หญิง SUNANT RUEANGSANAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภิชญาพร วันทา หญิง Phichayaporn Wantha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สฤษดิ์ บรรลือหาญ ชาย SARIT BUNLUHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธนัตถ์ธิดา สุมา หญิง Thanat​tida Suma ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรอนงค์ ศิริโสม หญิง Onanong Sirisom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พัชรินทร์ ถิ่นทัพไทย หญิง Patcharin Tintapthai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มาลินี พลเยี่ยม หญิง Malinee Pholyiam ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ทรัพย์ บุญเกื้อ ชาย Chaip Boonguarn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เกษมศักดิ์ ปราบณรงค์ ชาย Kasemsak Prabnarong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา เด่นดวง ชาย ANUCHA DENDUANG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุกาญฎา แก้วบุปผา หญิง Sukarnda Kawbooppa รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิตยศักดิ์ สอนพลทัน ชาย Nitsak Sonpoltun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริเพ็ญ ศรีใสคำ หญิง SIRIPEN SRISAIKHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประภาศรี วิเชียรซอย หญิง Prapasri Wichainsoy ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา สุนทรา หญิง Kanchana Suntara ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดารณี จันทร์ศิริ หญิง Darnee Junsiri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งนภา บุญถูก หญิง Rungnapa Boonthuk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต. วรเชษฐ์ แถวนาชุม ชาย varachet taewnachum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง โชติกาญจน์ เพชรผา หญิง CHOTIKARN PHETPHA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุทารวดี แก้วไสย หญิง UTARAVADEE KAEWSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชไมพร ไชยช่วย หญิง CHAMAIPORN CHAICHUAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อุดมลักษณ์ ศิริเวช หญิง Udomluck Sirivej ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อังคณา วงอาษา หญิง ANGKANA WONGARSA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมพร พรมลี หญิง amporn Pomlee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วงจันทร์ มาสขาว หญิง WONGJAN MASKHAO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมพร ดาโรจน์ หญิง AUMPRON DAROJ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฉวีวรรณ ศรีใสคำ หญิง CHAWEEWAN SRISAIKUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชูศรี บุญประสพ หญิง CHUSRI BOONPRASOP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุทธิรักษ์ บรรลือหาญ หญิง SUTHIRAG BUNLUEHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมใจ ปุริสาย หญิง SOMJAI PURISAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อำนวย ลาผ่าน หญิง AMNOUY LAPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ถาวร สุกใส ชาย THAVORN SUKSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิรานุช บังศรี หญิง JIRANUT BUNGSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จินตนา เรืองบุตร หญิง Jintana Ruengbood ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณปภัช สุกใส หญิง Napapach Suksai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชนี จูขจร หญิง PATCHANEE JOOKAJORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง โสมศิริ รสจันทร์ หญิง somsiri rosjan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พันธนา อินทริยะวงศ์ หญิง Pantana Intariyavong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิวัฒน์ คำทวี ชาย NIVAT KAMTAVEE รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รุ่งระวี พลพวก หญิง Rungravee Polpuak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฐิตินันท์ ทันพรม หญิง Thitinan Tunprom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุเทพ วรรณพัฒน์ ชาย SUTHEP WANNAPHAT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กรชนก เชษฐา หญิง Konchanok chettha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สราวุฒิ ปุริสา ชาย SARAWUT PURISA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สิริกาญดา คาดีวี หญิง Sirikanda Kadeewee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมเกียรติ โยธานันท์ ชาย Chalermkiat Yothanan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชฎาพร ละครวงษ์ หญิง Chadaporn lakonwong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรพัทธ ศิริแสง หญิง orapat sirisang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กฤตกร ละครวงษ์ ชาย Kittakorn Lakornwong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กมลชนก บุญทัย หญิง KAMOLCHANOK LAAMPAN ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมคิด ไชยปัญญา ชาย Somkid Chaipunya ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เพียงพิศ ผ่องศรี หญิง Piangpid Pongsee ครู เชี่ยวชาญ ปริญญาโท
นางสาว ปวีณา กุลชฤทธิ์ หญิง Paweena Kunchalid ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะเนตร แสงชาติ หญิง Piyaned Sangchard ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รวินทร์นิภา หอมดวง หญิง Rawinnipa Jantum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฐานิดา สุริยะศรี หญิง THANIDA SURIYASHI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัชนีกร รักแร่ หญิง Rutchaneekorn Rugraa ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ระพีพรรณ ไชยวัฒน์ฤทธิกุล หญิง Rapeepun Wedchakama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วนิดา นิ่มนวล หญิง WANIDA NiIMNUAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุธีรา ไชยปัญญา หญิง SUTEERA CHAIPUNYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัติยาภรณ์ ยาวะโนภาส หญิง rattiyaporn yawanopas ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชรินทร์ กรกัณฑ์ หญิง Patcharin Karakan ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อำไพ ร่วมสุข หญิง Amphai Ruamsuk ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วิมล ศรีสุข หญิง Wimol Srisuk ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ชนัดดา ชำนาญพนา หญิง Chanatda Chamnanpana ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรณิชา แก่นจันทร์ หญิง Onnicha Kaenchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชพร ดุจเลิศ หญิง Kotchaporn Dutlert ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วิเชียร เวชกามา ชาย WICHIAN WEDCHAGAMA ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง เบญญาภา บึงเจริญ หญิง Benyapha Buengjaruen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เกรียงศักดิ์ บุญทศ ชาย GRIANGSUK BOONTOD ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อรุณวรรณ นิตุธร หญิง AROONWAN NITUTON ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สัมฤทธิ์ วรรณี ชาย SAMRITH WANNEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วันทา จิตต์เพียร หญิง Vantha Jitpean ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นิรชร พรสุธี หญิง Nirachon Phonsuttee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กชพรรณ บุญพิชิตทรชน หญิง Kotchapan Bunphichitthorachon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง นงคราญ นักร้อง หญิง Nongkhran Nakrong ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ชนิษฐา นาระทำ หญิง Chanidtha Keawsiri ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.27
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.24
ภาษาอังกฤษ 55.02
คณิตศาสตร์ 48.60
วิทยาศาสตร์ 47.95
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.48
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.03
ภาษาอังกฤษ 42.67
คณิตศาสตร์ 44.37
วิทยาศาสตร์ 44.58
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.18
ภาษาอังกฤษ 46.82
คณิตศาสตร์ 41.81
วิทยาศาสตร์ 43.18
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.87
ภาษาอังกฤษ 45.56
คณิตศาสตร์ 40.48
วิทยาศาสตร์ 41.18

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน อนุบาลยโสธร
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 3,111,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 10 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลยโสธร
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ส 505(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 3,150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 16 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 10 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลยโสธร
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 490,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลยโสธร
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 5,265,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 11 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลยโสธร
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลยโสธร
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 5,265,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลยโสธร
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 1,800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 14 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 11 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลยโสธร
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 4,400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 32 เมตร
ยาว 60 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลยโสธร
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 9,350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 12 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลยโสธร
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลยโสธร
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 2,548,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลยโสธร
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 4,269,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 15 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 10 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลยโสธร
ลำดับที่ 13
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 259
งบประมาณ 1,108,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 16 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลยโสธร
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 618,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลยโสธร
ลำดับที่ 15
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 170,460.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 105 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลยโสธร
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 192,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลยโสธร

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลยโสธร

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด