ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430067

รหัส Obec 6 หลัก

5

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010035

รหัส SMIS 8 หลัก

57

จำนวนนักเรียน

1035430067

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 4 10 1
อนุบาล 2 5 2 7 1
รวม อนุบาล 11 6 17 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 2 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 5 6 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 18 22 40 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 29 28 57 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย มนตรี เวียงอินทร์ ชาย MONTRI WEANGIN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย เกรียงศักดิ์ พิญญศักดิ์ ชาย Kreangsak Pinyasak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กมลาภรณ์ วรรณพัฒน์ หญิง KAMALAPORN WANNAPHAT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ วิชัยเนาว์ หญิง Jiraporn Wichainaun ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จงกล วิชัยเนาว์ ชาย Jongkol Wichainaun นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.00
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 48.00
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.63
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.88
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 31.25
วิทยาศาสตร์ 33.75
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.45
ภาษาอังกฤษ 23.00
คณิตศาสตร์ 34.00
วิทยาศาสตร์ 36.90
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.03
ภาษาอังกฤษ 24.06
คณิตศาสตร์ 20.63
วิทยาศาสตร์ 34.13

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านดอนมะยาง กม.3
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 4,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนมะยาง กม.3
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 1,336,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนมะยาง กม.3
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 55,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดอนมะยาง กม.3
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดอนมะยาง กม.3
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดอนมะยาง กม.3
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดอนมะยาง กม.3

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดอนมะยาง กม.3

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด