ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430062

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010032

รหัส SMIS 8 หลัก

199

จำนวนนักเรียน

1035430062

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 16 7 23 1
อนุบาล 2 7 14 21 1
รวม อนุบาล 23 21 44 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 9 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 10 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 14 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 10 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 20 12 32 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 89 66 155 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 112 87 199 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านตาดทอง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง สุรางค์ ศรีทราไชย หญิง Surang Sretrachai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นวลสะอาด สิงห์นันท์ หญิง Nurnsaart Singnan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยาภัค ทองขาว หญิง THANYAPHAK THONGKHAW ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มณีพร ทองแท่ง หญิง MANEEPORN THONGTHAENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มนตรี แผ่นหิน หญิง MONTREE PHANHIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง คมขำ ทิพวัฒน์ หญิง KOMKHUM TIPPAWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง คัชรินทร์นี ฝูงดี หญิง KATCHARINNEE FUNGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีพร แพไธสง หญิง SUREEPORN PAETHAISONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดำรัตน์ แสวงสาย หญิง DAMRAT SAWAENGSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชิสา วิลัยลักษณ์ หญิง ANCHISA WILAILAK ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ นักร้อง ชาย SOMSAK NAKRONG ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.28
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.00
ภาษาอังกฤษ 32.72
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 40.40
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.53
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.47
ภาษาอังกฤษ 28.16
คณิตศาสตร์ 26.05
วิทยาศาสตร์ 39.32
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.64
ภาษาอังกฤษ 32.32
คณิตศาสตร์ 31.43
วิทยาศาสตร์ 37.14
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.80
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 28.54
วิทยาศาสตร์ 38.85

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านตาดทอง
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 11,250.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 30 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านตาดทอง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านตาดทอง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านตาดทอง
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านตาดทอง
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 1,630,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านตาดทอง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านตาดทอง
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 21 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านตาดทอง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 820,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านตาดทอง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านตาดทอง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด