ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430044

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010030

รหัส SMIS 8 หลัก

30

จำนวนนักเรียน

1035430044

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 0 2 1
อนุบาล 2 1 2 3 1
รวม อนุบาล 3 2 5 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 2 4 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 12 13 25 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 15 15 30 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านน้ำโผ่

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย พิทยา อุตรา ชาย Pittaya Uttra ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง ถวิล ศรีเนตร หญิง TAWIN SRINET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วรธิมา บุญทิพย์ หญิง Worratima Boonthip ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประยูร แก่นโพธิ์ ชาย prayool keanpho ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง ดวงใจ ชนะบูรณ์ หญิง Duangchai chanaboon ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดาพร ทนานันท์ หญิง sudapon tananan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ ศิริโสม หญิง Sudarat Sirisom เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 34.00
ภาษาอังกฤษ 17.50
คณิตศาสตร์ 20.00
วิทยาศาสตร์ 32.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 29.17
ภาษาอังกฤษ 23.33
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 34.67
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.17
ภาษาอังกฤษ 29.17
คณิตศาสตร์ 17.50
วิทยาศาสตร์ 31.83

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านน้ำโผ่
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 2,490,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 25 เมตร
ยาว 45 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำโผ่
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำโผ่
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 24 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำโผ่
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 77,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำโผ่
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 360,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 64 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำโผ่
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำโผ่
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 59,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำโผ่

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำโผ่

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด