ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430043

รหัส Obec 6 หลัก

5

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010029

รหัส SMIS 8 หลัก

53

จำนวนนักเรียน

1035430043

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 1 3 1
อนุบาล 2 4 2 6 1
รวม อนุบาล 6 3 9 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 4 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 25 19 44 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 31 22 53 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านบาก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง วาสนา มูลเกษร หญิง VASANA MOONKESORN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บวร ขจัดมลทิน หญิง Boworn Khachatmonthin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เกสินี รัตนภู หญิง SUCHARAT RATTANAPU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุธิดา อารี หญิง SUTHIDA AREE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา ณุวงษ์ศรี หญิง Supattra Nuwongsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.13
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.75
ภาษาอังกฤษ 27.19
คณิตศาสตร์ 45.00
วิทยาศาสตร์ 39.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.06
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.39
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 36.11
วิทยาศาสตร์ 42.28
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.53
ภาษาอังกฤษ 25.63
คณิตศาสตร์ 28.13
วิทยาศาสตร์ 36.63
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 65.46
ภาษาอังกฤษ 38.27
คณิตศาสตร์ 53.08
วิทยาศาสตร์ 42.08

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านบาก
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 92,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านบาก
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 170,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบาก
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 43,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 7 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบาก
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 26,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบาก
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบาก
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบาก
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 47,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านบาก
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 816,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบาก
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 62,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบาก

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบาก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด