ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430042

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010028

รหัส SMIS 8 หลัก

93

จำนวนนักเรียน

1035430042

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 4 5 1
อนุบาล 2 6 7 13 1
รวม อนุบาล 7 11 18 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 3 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 3 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 42 33 75 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 49 44 93 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเดิด

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธนศักดิ์ เวียงกมล ชาย THANASAK WIANGKAMOL ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เพ็ญนภา ยะฮาด หญิง Pennapa Yahad ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พาลินี ปั้นทอง หญิง Palinee Pantong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญศรี ศรีวิเศษ หญิง PENSRI SRIVESES ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณี เภาวนะ หญิง SUPANNEE POWVANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุริยันต์ เจริญทัศน์ หญิง SURIYAN CHAROENTAS ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัญญา จันทร์คูเมือง หญิง Kunya Junkumung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สีหาเทศ คำศรี ชาย SITHATHET KHAMSRI นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว พิชชา พัสดร หญิง Pitcha Passadon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธิศักดิ์ สารบรรณ์ ชาย Sutthisak Saraban ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา พรมบุตร หญิง sunisa phombut ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.68
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.00
ภาษาอังกฤษ 31.59
คณิตศาสตร์ 24.55
วิทยาศาสตร์ 35.77
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.29
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.38
ภาษาอังกฤษ 25.88
คณิตศาสตร์ 27.00
วิทยาศาสตร์ 37.85
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.43
ภาษาอังกฤษ 26.45
คณิตศาสตร์ 26.58
วิทยาศาสตร์ 36.21
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.47
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 23.13
วิทยาศาสตร์ 32.88

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเดิด
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 344,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 77 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเดิด
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 2,488,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 25 เมตร
ยาว 45 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเดิด
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเดิด
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 22,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเดิด
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 675,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเดิด
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเดิด
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 50,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเดิด
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 850,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเดิด
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเดิด
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 45,450.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเดิด
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเดิด

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเดิด

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด