ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430060

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010027

รหัส SMIS 8 หลัก

58

จำนวนนักเรียน

1035430060

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 1 2 1
อนุบาล 2 6 1 7 1
รวม อนุบาล 7 2 9 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 1 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 21 15 36 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 3 3 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 2 3 1
รวมทั้งหมด 4 9 13 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 32 26 58 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย พรชัย ภาพันธ์ ชาย PORNCHAI PHAPUN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วันเพ็ญ ศรีชนะ หญิง WANPHEN SRICHANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เสริมสวย วงษ์ไกร หญิง SURMSOUY WONGGRAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จำเนียร ธิมาชัย ชาย ่JUMNEAVN THIMACHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เด่นเดือน ธิมาชัย หญิง DENDAUN THIMACHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุจิตรา สาสิงห์ หญิง SUCHITTRA SASING ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชนินทร จันละบุตร ชาย Chaninthon junlabut ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย บังเกษ แสนจัน ชาย Bungget SanJun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชาลิสา องอาจ หญิง chalisa ongart ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.25
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 34.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.71
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.29
ภาษาอังกฤษ 35.36
คณิตศาสตร์ 29.29
วิทยาศาสตร์ 37.21
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.72
ภาษาอังกฤษ 21.25
คณิตศาสตร์ 23.75
วิทยาศาสตร์ 31.88
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.36
ภาษาอังกฤษ 30.71
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 30.00

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.60
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 38.60
ภาษาอังกฤษ 23.40
คณิตศาสตร์ 20.88
วิทยาศาสตร์ 31.80
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.33
ภาษาอังกฤษ 31.33
คณิตศาสตร์ 24.00
วิทยาศาสตร์ 29.33
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.86
ภาษาอังกฤษ 28.57
คณิตศาสตร์ 17.14
วิทยาศาสตร์ 33.71

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 1,070,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 950,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,881,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 9 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 162,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 125,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด