ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430046

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010025

รหัส SMIS 8 หลัก

73

จำนวนนักเรียน

1035430046

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 0 2 1
อนุบาล 2 4 4 8 1
รวม อนุบาล 6 4 10 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 4 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 4 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 0 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 2 6 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 42 21 63 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 48 25 73 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเชือก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ญานันธร ธิมาชัย หญิง Yananthorn Timachai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รวีวรรณ ธรรมคง หญิง Raweevan Thammakhong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิรประภา บุรีศรี หญิง Chiraprapha Burisri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฉลอม ไศลบาท หญิง CHALOM SALAIBATH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จำลอง แสงสว่าง ชาย chamlong seangsawang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย ธีรศานต์ ธิมาชัย ชาย Theerasan Thimachai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พัชรพงษ์ ตาลประเดิม ชาย Patcharapong Talpraderm ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวดี สุตะภักดิ์ หญิง Suwadee Sutaphak ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ โพนพันขาว หญิง Benjawan Phonphankhao ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินดาพร คำทวี หญิง ๋Chindaporn Khamthawi ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.44
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.63
ภาษาอังกฤษ 52.34
คณิตศาสตร์ 46.25
วิทยาศาสตร์ 44.22
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.33
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.41
ภาษาอังกฤษ 40.16
คณิตศาสตร์ 48.13
วิทยาศาสตร์ 47.44
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.31
ภาษาอังกฤษ 37.88
คณิตศาสตร์ 34.23
วิทยาศาสตร์ 41.81
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.76
ภาษาอังกฤษ 42.21
คณิตศาสตร์ 34.71
วิทยาศาสตร์ 34.35

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเชือก
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 255,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเชือก
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเชือก
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 6,650.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเชือก
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 16,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเชือก
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 345,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเชือก
ลำดับที่ 6
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 104,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 95 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเชือก
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 120 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเชือก
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 6,650.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเชือก
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเชือก
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 370,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเชือก
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 1,239,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเชือก
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 1,945,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเชือก
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 6,650.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเชือก
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 45,450.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเชือก

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเชือก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด