ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430047

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010024

รหัส SMIS 8 หลัก

123

จำนวนนักเรียน

1035430047

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 4 9 1
อนุบาล 2 7 6 13 1
รวม อนุบาล 12 10 22 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 2 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 8 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 7 17 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 34 33 67 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 6 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 4 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 2 13 1
รวมทั้งหมด 22 12 34 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 68 55 123 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ศิริลักษณ์ คำภูษา หญิง siriluk khamphusa เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เสนก เพิ่มพูล ชาย Sanek Prempool ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรนิภา ภิรมย์กิจ หญิง Phornipha Phiromkit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลำพูน สาระวัน หญิง Lampoon Sarawan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ฤทัยทิพย์ ภัทรวงศา หญิง Ruthaithip Pattarabongsa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุขเพ็ญ คำหอม หญิง Sukapen Kamkhom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วชิรา ทองเอก หญิง Wachira Thongeak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุคนธา ไชยราช หญิง Sukontha Chaiyarat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรวรรณ สุขหนา หญิง Orawan Sukna ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว บังอร ชื่นชม หญิง Bangorn Chuenchom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละมัย ชื่นตา หญิง Lamai Chuenta ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กฤตนัย ไชยดี ชาย Krittanai Chaidee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ ไพสาระ ชาย Chaiwat Paisara ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภมาศ ศิริโสม หญิง Supamad Sirisom ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คมสัน โสมะตะนัย ชาย Khomsan Somatanai นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง พัชราภรณ์ เวชกามา หญิง phacharaporn wechagama ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิไลลักษ์ ศรีสุขนาเวียง หญิง Wilailuk Srisuknaveng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.62
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.65
ภาษาอังกฤษ 29.71
คณิตศาสตร์ 26.76
วิทยาศาสตร์ 30.06
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.81
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 35.63
ภาษาอังกฤษ 26.56
คณิตศาสตร์ 33.75
วิทยาศาสตร์ 37.63
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.02
ภาษาอังกฤษ 29.79
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 37.17
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.24
ภาษาอังกฤษ 29.55
คณิตศาสตร์ 22.73
วิทยาศาสตร์ 28.91

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.43
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 47.14
ภาษาอังกฤษ 29.43
คณิตศาสตร์ 27.77
วิทยาศาสตร์ 36.00
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.19
ภาษาอังกฤษ 29.25
คณิตศาสตร์ 18.00
วิทยาศาสตร์ 29.38
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.27
ภาษาอังกฤษ 26.13
คณิตศาสตร์ 25.60
วิทยาศาสตร์ 32.40

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านดู่ทุ่งคำบอน
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 59,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านดู่ทุ่งคำบอน
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านดู่ทุ่งคำบอน
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านดู่ทุ่งคำบอน
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านดู่ทุ่งคำบอน
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,680,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดู่ทุ่งคำบอน
ลำดับที่ 6
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดู่ทุ่งคำบอน
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 212,490.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 14 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดู่ทุ่งคำบอน
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 480,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านดู่ทุ่งคำบอน
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดู่ทุ่งคำบอน
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 14 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดู่ทุ่งคำบอน

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดู่ทุ่งคำบอน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด