ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430053

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010023

รหัส SMIS 8 หลัก

52

จำนวนนักเรียน

1035430053

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 1 6 1
อนุบาล 2 6 6 12 1
รวม อนุบาล 11 7 18 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 0 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 3 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 23 11 34 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 34 18 52 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านพลับหนองคำ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ศุภชัย ขาวพา ชาย Suphachai Khaopa ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุประวีณ์ สายรัตน์ หญิง SUPRAWEE SAIRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธีรกุล พงษ์จงมิตร ชาย Teeragul Pongjongmit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อารี ศิริโสม ชาย Aree Sirisom นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว พัชรินทร์ ถือมาลา หญิง Phatcharin Thuemala ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ละไม ไชยรัตน์ หญิง Lamai Chaiyarat ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.00
ภาษาอังกฤษ 36.25
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 29.75
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.93
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.07
ภาษาอังกฤษ 24.64
คณิตศาสตร์ 42.86
วิทยาศาสตร์ 42.14
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 34.08
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 30.83
วิทยาศาสตร์ 44.58
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.97
ภาษาอังกฤษ 30.63
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 45.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านพลับหนองคำ
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 23 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านพลับหนองคำ
ลำดับที่ 2
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านพลับหนองคำ
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านพลับหนองคำ
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 1,380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ลึก 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านพลับหนองคำ
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 69,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 21 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านพลับหนองคำ
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 730,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 63 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านพลับหนองคำ
ลำดับที่ 7
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 98,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 56 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านพลับหนองคำ
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านพลับหนองคำ
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 9 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านพลับหนองคำ
ลำดับที่ 10
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านพลับหนองคำ
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2501
งบประมาณ 403,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 42 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านพลับหนองคำ
ลำดับที่ 12
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านพลับหนองคำ
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 9 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านพลับหนองคำ
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 4,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านพลับหนองคำ

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านพลับหนองคำ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด