ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430049

รหัส Obec 6 หลัก

14

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010022

รหัส SMIS 8 หลัก

70

จำนวนนักเรียน

1035430049

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 6 7 1
อนุบาล 2 1 2 3 1
รวม อนุบาล 2 8 10 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 2 4 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 17 15 32 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 2 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 5 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 7 7 1
รวมทั้งหมด 14 14 28 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 33 37 70 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุวัฒน์ สาระวัน ชาย SUWAT SARAWAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขวัญใจ ธิมาชัย หญิง KHWANJAI THIMACHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธรรมนูญ พิลา ชาย TAMANOON PILA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปวีณา ไชยแสง หญิง PAWEENA CHAIYASANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพลินจิต กำหอม หญิง PLEARNJIT KUMHOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงนุช วิเศษรัตน์ หญิง NONGNUCH VISEDRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมลักษณ์ ภาพันธ์ หญิง SOMLUK PHAPUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิชิตชัย ศรีใสคำ ชาย Pichitchai Srisaikam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิสมัย พันสาย หญิง PISSAMAI PANSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ ภูนาแก้ว หญิง wilaiwan punakaeo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤดี โพธิสิงห์ หญิง somruedi phothising ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุทัย ใยบัว ชาย Authai Yaibua นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง สวรรค์ทิพย์ ยาวะโนภาส หญิง Sawantip Yavanopas ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิภัทรธนชัย เอี่ยมศรี ชาย Wipattanachai Aimsri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.61
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.67
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 38.39
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.33
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.50
ภาษาอังกฤษ 24.75
คณิตศาสตร์ 49.00
วิทยาศาสตร์ 42.80
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.17
ภาษาอังกฤษ 29.72
คณิตศาสตร์ 36.67
วิทยาศาสตร์ 38.89
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.59
ภาษาอังกฤษ 26.59
คณิตศาสตร์ 23.18
วิทยาศาสตร์ 33.14

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.38
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.00
ภาษาอังกฤษ 26.00
คณิตศาสตร์ 26.10
วิทยาศาสตร์ 30.25
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.78
ภาษาอังกฤษ 24.22
คณิตศาสตร์ 19.11
วิทยาศาสตร์ 28.67
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.22
ภาษาอังกฤษ 24.22
คณิตศาสตร์ 34.67
วิทยาศาสตร์ 30.67

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านสามเพียแสนจำปา
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 148,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสามเพียแสนจำปา
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 25 เมตร
ยาว 43 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสามเพียแสนจำปา
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสามเพียแสนจำปา
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 36,480.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสามเพียแสนจำปา
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 1,681,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสามเพียแสนจำปา
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 1,900,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 25 เมตร
ยาว 45 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสามเพียแสนจำปา
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสามเพียแสนจำปา
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสามเพียแสนจำปา
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 1,800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 6 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสามเพียแสนจำปา
ลำดับที่ 10
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 6 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสามเพียแสนจำปา
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 45,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสามเพียแสนจำปา
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 8 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสามเพียแสนจำปา
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสามเพียแสนจำปา

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสามเพียแสนจำปา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด