ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430048

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010021

รหัส SMIS 8 หลัก

81

จำนวนนักเรียน

1035430048

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 4 8 1
อนุบาล 2 4 2 6 1
รวม อนุบาล 8 6 14 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 11 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 7 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 7 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 26 41 67 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 34 47 81 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย บัณฑิต ทองประทุม ชาย ิBUNDIT TONGPRATOOM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุบลรักษ์ สีดาธรรม หญิง UBONRUCK SIDATHUM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อรอนงค์ บรรพิบูลย์ หญิง ONANONG BUNPIBOON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อุดม ศรีเนตร ชาย ีUDOM SRINET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทองม้วน ท่าโพธิ์ หญิง THONGMUAN THAPO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นฤมล ทิพยเนตร หญิง Narumol Thippayanet ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภาภรณ์ พวงจันทร์ หญิง Naphaphon Phuangchan เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กณชพร แสงประจกษ์ หญิง Kanotchaporn Saengprajuk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรวิมล มีแก้ว หญิง pornwimol meekaew ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.00
ภาษาอังกฤษ 29.77
คณิตศาสตร์ 45.45
วิทยาศาสตร์ 43.41
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.73
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.50
ภาษาอังกฤษ 22.50
คณิตศาสตร์ 35.50
วิทยาศาสตร์ 41.20
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.02
ภาษาอังกฤษ 23.65
คณิตศาสตร์ 31.54
วิทยาศาสตร์ 36.38
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.83
ภาษาอังกฤษ 25.50
คณิตศาสตร์ 20.33
วิทยาศาสตร์ 32.30

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 650,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 9 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 9 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 56,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 30 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 28,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด