ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430075

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010019

รหัส SMIS 8 หลัก

34

จำนวนนักเรียน

1035430075

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 4 5 1
อนุบาล 2 0 2 2 1
รวม อนุบาล 1 6 7 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 6 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 0 1 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 11 16 27 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 12 22 34 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย พฤฒิชัย เรืองวัณณภา ชาย Prudtichai Ruengwannapa ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธีระพงษ์ บุญสะอาด ชาย Teerapong Boonsaard ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เมธี มุสิกสาร ชาย Methi Musikasan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุรี เสนกระจาย หญิง Yuree Senkrajai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนตรี บุญลุมา ชาย Montree Boonluma นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ปราณี วงศรีเทพ หญิง Pranee Wongseethap ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.33
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.00
ภาษาอังกฤษ 36.67
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 43.00
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.88
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.50
ภาษาอังกฤษ 22.50
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 37.25
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.38
ภาษาอังกฤษ 37.50
คณิตศาสตร์ 42.50
วิทยาศาสตร์ 45.50
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 35.25
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 12.50
วิทยาศาสตร์ 27.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 136,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 170 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 80,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 19,270.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 11 เมตร
ยาว 16 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 55,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 112,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 250 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 16,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านท่าเยี่ยม

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านท่าเยี่ยม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด