ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430073

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010017

รหัส SMIS 8 หลัก

124

จำนวนนักเรียน

1035430073

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 5 9 1
อนุบาล 2 5 3 8 1
รวม อนุบาล 9 8 17 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 1 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 4 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 31 21 52 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 6 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 7 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 7 17 1
รวมทั้งหมด 35 20 55 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 75 49 124 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ไพรี เข็มพันธ์ ชาย pairee Khemphan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สวัสดิ์ เขียวโข่ง ชาย Sawat Khiawkhlong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พรชัย ธงโบราณ ชาย Pornchai Tongboran ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิภาวรรณ โมฆรัตน์ หญิง Niphawan Nathan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วันชัย สิงห์เลิศ ชาย Wanchai Singhalerd ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กันยกร ไชยวิเศษ หญิง kanyakon chaiwiset ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิทยา รัตนสีหา ชาย wittiaya ruttanaseeha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภรัณยู จันทร์หอม หญิง Paranyoo Janhom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ละเวง ชูรัตน์ หญิง Laweng Choorat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทวีศักดิ์ สายเพ็ชร ชาย Thaweesak Saipech ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุพจน์ สุระเพิ่ม ชาย Suphot Suraphearm ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริกานดา สมจิตร หญิง Sirikanda Somjit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประสงค์ โพธิ์ศรี ชาย Prasong Phosri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธวัชชัย คงช่วย ชาย Thawatchai Kongchuay ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษพงศ์ เข็มพันธ์ ชาย kitsapong khempun ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มงคล กกแก้ว ชาย mongkol kokkaew นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.61
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.44
ภาษาอังกฤษ 32.78
คณิตศาสตร์ 28.33
วิทยาศาสตร์ 33.17
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.48
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.97
ภาษาอังกฤษ 28.28
คณิตศาสตร์ 28.75
วิทยาศาสตร์ 34.94
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 32.32
ภาษาอังกฤษ 27.25
คณิตศาสตร์ 26.00
วิทยาศาสตร์ 29.15
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.38
ภาษาอังกฤษ 24.23
คณิตศาสตร์ 24.62
วิทยาศาสตร์ 31.35

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.57
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44.86
ภาษาอังกฤษ 25.86
คณิตศาสตร์ 28.17
วิทยาศาสตร์ 34.86
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.10
ภาษาอังกฤษ 25.60
คณิตศาสตร์ 17.60
วิทยาศาสตร์ 29.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.75
ภาษาอังกฤษ 29.00
คณิตศาสตร์ 27.00
วิทยาศาสตร์ 31.75

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านคำน้ำสร้าง
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 12 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำน้ำสร้าง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำน้ำสร้าง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 9 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำน้ำสร้าง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำน้ำสร้าง
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคำน้ำสร้าง
ลำดับที่ 6
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 5 เมตร
ยาว 10 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำน้ำสร้าง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 342,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคำน้ำสร้าง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 1,265,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 162 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำน้ำสร้าง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 50 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำน้ำสร้าง
ลำดับที่ 10
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 98,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 58 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำน้ำสร้าง
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 232,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำน้ำสร้าง
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำน้ำสร้าง
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 1,680,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำน้ำสร้าง
ลำดับที่ 14
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคำน้ำสร้าง
ลำดับที่ 15
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านคำน้ำสร้าง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านคำน้ำสร้าง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด