ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430072

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010016

รหัส SMIS 8 หลัก

142

จำนวนนักเรียน

1035430072

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 6 13 1
อนุบาล 2 2 3 5 1
รวม อนุบาล 9 9 18 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 13 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 4 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 2 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 45 33 78 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 10 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 5 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 8 14 1
รวมทั้งหมด 23 23 46 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 77 65 142 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านดอนกลอย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย พัฒนศักดิ์ โอวาท ชาย Pattanasak Owat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศตายุ สองจ้นทร์ หญิง Satayu Songchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาเอก
นาย จักรพงษ์ พันสาย ชาย Jukapong Pansiy ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เข็มมะลา ปราบณรงค์ หญิง Khemmara Prabnarong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เรืองอุไร เข็มพันธ์ หญิง Rueangurai Khempun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปทุมวัน ชูมานะ หญิง Patoomwan Chumana ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เสงี่ยม เชื้อขาว หญิง Sangiam Chuiakhaw ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศศพินท์ุ ปัคมา หญิง Sasapin Pakkama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปริศนา สอนลา หญิง prisana sornla ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วราวุฒิ อินทรากอง ชาย Mr.Warawoot Intrakong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฉันฑิตย์ บุญศรี ชาย Chantit Boonsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อนุสรา เศษสุวรรณ์ หญิง ์Anusara Setsuwan เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุลธิดา อุปสาร หญิง Kuntida Upasan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุปัญญา ศรีกาสี ชาย Supanya Srikasee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ระพีพรรณ วรรณเชษฐ์ หญิง Rapeepan Wannachet ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เดือน คำหอม ชาย Duen kumhom นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.36
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.38
ภาษาอังกฤษ 28.57
คณิตศาสตร์ 41.43
วิทยาศาสตร์ 35.07
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.19
ภาษาอังกฤษ 23.75
คณิตศาสตร์ 26.25
วิทยาศาสตร์ 35.56
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.85
ภาษาอังกฤษ 25.77
คณิตศาสตร์ 21.54
วิทยาศาสตร์ 36.08
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.44
ภาษาอังกฤษ 25.96
คณิตศาสตร์ 21.15
วิทยาศาสตร์ 29.35

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.00
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.77
ภาษาอังกฤษ 25.54
คณิตศาสตร์ 21.97
วิทยาศาสตร์ 28.62
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.27
ภาษาอังกฤษ 26.00
คณิตศาสตร์ 20.73
วิทยาศาสตร์ 26.36
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.83
ภาษาอังกฤษ 23.22
คณิตศาสตร์ 22.22
วิทยาศาสตร์ 35.00
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.00
ภาษาอังกฤษ 25.11
คณิตศาสตร์ 27.11

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านดอนกลอย
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 230 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดอนกลอย
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 112 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านดอนกลอย
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดอนกลอย
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 1,684,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 418 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดอนกลอย
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 50,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดอนกลอย
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,272,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดอนกลอย
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 7 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดอนกลอย
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดอนกลอย

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดอนกลอย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด