ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430071

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010015

รหัส SMIS 8 หลัก

177

จำนวนนักเรียน

1035430071

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 4 10 1
อนุบาล 2 10 5 15 1
รวม อนุบาล 16 9 25 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 9 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 10 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 8 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 49 52 101 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 4 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 10 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 7 17 1
รวมทั้งหมด 30 21 51 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 95 82 177 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ประสิทธิ์ พิลาวุฒิ ชาย prasit philawut ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อ่อนจันทร์ เศษสุวรรณ์ หญิง ONJUN SETSUWUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญศรี ผ่านเมือง หญิง PENSRI PHANMUEANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฉันนิถา ชูรัตน์ หญิง CHUNNITHA CHURAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา จันทร์หอม ชาย PANYA JANHOAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนาพร ปราบณรงค์ หญิง Kanchanaphon Papnarong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มินท์ธิตา วรานนท์นิธิเมธ หญิง Mintita Waranonnithimet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พลเดช รามวงค์ ชาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมศรี รามวงค์ หญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิกุลทอง เทศวิเชียร หญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สว่าง ทองสง่า หญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ยงยุทธ ปัญศรี ชาย Yongyut Pansrl ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รุ่งแสง แสงชาติ หญิง rungsang sangchat ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.20
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.64
ภาษาอังกฤษ 37.70
คณิตศาสตร์ 33.00
วิทยาศาสตร์ 34.80
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.72
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 34.12
ภาษาอังกฤษ 28.97
คณิตศาสตร์ 26.47
วิทยาศาสตร์ 29.29
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.53
ภาษาอังกฤษ 29.46
คณิตศาสตร์ 32.14
วิทยาศาสตร์ 32.89
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.59
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 23.18
วิทยาศาสตร์ 31.11

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.60
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 41.20
ภาษาอังกฤษ 26.70
คณิตศาสตร์ 24.72
วิทยาศาสตร์ 30.20
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.72
ภาษาอังกฤษ 29.26
คณิตศาสตร์ 19.33
วิทยาศาสตร์ 25.47
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.77
ภาษาอังกฤษ 23.60
คณิตศาสตร์ 25.33
วิทยาศาสตร์ 34.60
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.31
ภาษาอังกฤษ 25.07
คณิตศาสตร์ 22.00
วิทยาศาสตร์ 26.77

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 950,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 36 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ลำดับที่ 3
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 39,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 400 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 47,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ลำดับที่ 5
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 160,776.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 842,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 162,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 3,935,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 67,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 59 เมตร
ยาว 89 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 1,235,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 228,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ลำดับที่ 16
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 27,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 110 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ลำดับที่ 17
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ลำดับที่ 18
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด