ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430002

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010014

รหัส SMIS 8 หลัก

109

จำนวนนักเรียน

1035430002

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 4 7 1
อนุบาล 2 5 5 10 1
รวม อนุบาล 8 9 17 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 6 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 11 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 8 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 48 44 92 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 56 53 109 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย กมล ณ รุณ ชาย Kamon Naroon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มนูญกิต ขอสุข ชาย Manoonkit Khorsuk ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จิรวัฒน์ สุวรรณเพชร ชาย jirawat suwannapes ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กรองแก้ว ยกย่อง หญิง krongkaew yokyong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สตรีรัตน์ โคตรชมภู หญิง Satreerat Khotchompoo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อธิคม ทองกลม ชาย Atikom thonggom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เชิด ละครวงษ์ ชาย Cheud Lakornwong อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สุรัญญา คำตา หญิง surunya kumta ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณี นอมจิตต์ หญิง pannee nomjit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พยงค์ ครองชื่น หญิง payong krongchean ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณิศวรา จันทะมา หญิง Nisawara jantama ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วรวุธ ไชยฤกษ์ ชาย worawut chairek ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.76
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.29
ภาษาอังกฤษ 32.06
คณิตศาสตร์ 36.76
วิทยาศาสตร์ 34.24
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.60
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.71
ภาษาอังกฤษ 22.08
คณิตศาสตร์ 29.17
วิทยาศาสตร์ 33.75
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.24
ภาษาอังกฤษ 29.88
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 31.05
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.01
ภาษาอังกฤษ 24.58
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 31.08

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านกว้างท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกว้างท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกว้างท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 19,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกว้างท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกว้างท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 8 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกว้างท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกว้างท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกว้างท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกว้างท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกว้างท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้่านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย : ปล่อยว่างไว้
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านกว้างท่าเยี่ยม
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 99,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด