ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430001

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010013

รหัส SMIS 8 หลัก

178

จำนวนนักเรียน

1035430001

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 11 8 19 1
อนุบาล 2 7 8 15 1
รวม อนุบาล 18 16 34 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 6 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 12 18 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 46 50 96 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 11 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 8 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 7 11 1
รวมทั้งหมด 22 26 48 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 86 92 178 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเขื่องคำ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุทัศน์ สันทา ชาย Sutus Santa ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มงคล สุดสนอง ชาย Mongkon Sudsanong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุจิรา ภูมิแสน หญิง ruchira phumsaen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี รัตนะบงกชเวช หญิง prani rattanabongkodwed ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นคร แสนวงษ์ ชาย nakhon sanwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ดำรง ดอกจันทร์ ชาย damrong dokjan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประไพ ใบบัว หญิง prapai baibua ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณเกษร สุวรรณมุข หญิง Suwankesorn suwunnamook ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาพร ทรงวิชัย หญิง supaporn chongvichai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แสงอรุณ ดอกจันทร์ หญิง SAENG-ARUN DOKCHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพรินทร์ ภักดี หญิง pairin pakdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิราพร สุดสนอง หญิง ๋Jiraporn Sudsanong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สงวน ตรีประเคน ชาย sanguan treepraken ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ถนอม เวชกามา หญิง thanom wechakama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กันยกร ณ กาฬสินธุ์ หญิง Kanyakorn Nakalasin ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.60
ภาษาอังกฤษ 51.50
คณิตศาสตร์ 46.00
วิทยาศาสตร์ 48.90
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.71
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.62
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 26.18
วิทยาศาสตร์ 38.44
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.90
ภาษาอังกฤษ 23.50
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 36.95
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.94
ภาษาอังกฤษ 26.67
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 29.89

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.69
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 50.38
ภาษาอังกฤษ 25.13
คณิตศาสตร์ 26.80
วิทยาศาสตร์ 36.50
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.82
ภาษาอังกฤษ 29.27
คณิตศาสตร์ 29.45
วิทยาศาสตร์ 31.09
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.88
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 31.00
วิทยาศาสตร์ 36.50
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.90
ภาษาอังกฤษ 29.70
คณิตศาสตร์ 21.40
วิทยาศาสตร์ 25.90

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเขื่องคำ
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเขื่องคำ
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขื่องคำ
ลำดับที่ 3
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขื่องคำ
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขื่องคำ
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2507
งบประมาณ 87,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขื่องคำ
ลำดับที่ 6
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขื่องคำ
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขื่องคำ
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 3333
งบประมาณ 234,234,242.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 20 เมตร
ยาว 30 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขื่องคำ
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเขื่องคำ
ลำดับที่ 10
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 260,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 1 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขื่องคำ

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขื่องคำ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด