ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430006

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010012

รหัส SMIS 8 หลัก

97

จำนวนนักเรียน

1035430006

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 1 8 1
อนุบาล 2 2 5 7 1
รวม อนุบาล 9 6 15 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 4 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 33 23 56 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 4 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 2 6 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 7 13 1
รวมทั้งหมด 13 13 26 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 55 42 97 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย นิวาส แสนสุข ชาย Nivat Saensuk ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ดวงสมร ศรีใสคำ หญิง Duangsamon Srisaikum ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย โสภณ ธงวิชัย ชาย Sopon Thongwichai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยินดี โพธิแสน ชาย yindee potisan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นวลเนตร ราตรีสุข หญิง NUANNET RATREESOOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วัฒนา นามแก้ว ชาย wattana Namkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติมา คำแสง หญิง THITIMA KHAMSAENG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาลักษณ์ โคหนองบัว หญิง Jutharak Konongboa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณภาภัช แสวงสาย หญิง Napaphat Sawangsay ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณรงค์ศักดิ์ สุนทรา ชาย Narongsak Suntara ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นนทชัย นิลปะกะ ชาย Nontachai Nilpaka เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 36.50
ภาษาอังกฤษ 50.63
คณิตศาสตร์ 38.75
วิทยาศาสตร์ 40.38
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.13
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.00
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 45.25
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.25
ภาษาอังกฤษ 31.00
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 39.40
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.40
ภาษาอังกฤษ 24.50
คณิตศาสตร์ 24.00
วิทยาศาสตร์ 34.50

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.75
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 42.50
ภาษาอังกฤษ 26.00
คณิตศาสตร์ 24.20
วิทยาศาสตร์ 30.50
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.50
ภาษาอังกฤษ 14.00
คณิตศาสตร์ 18.00
วิทยาศาสตร์ 26.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.13
ภาษาอังกฤษ 26.50
คณิตศาสตร์ 20.50
วิทยาศาสตร์ 29.50
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.50
ภาษาอังกฤษ 29.00
คณิตศาสตร์ 20.00
วิทยาศาสตร์ 29.38

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 59,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย : ปล่อยว่างไว้
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1จ.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 225,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,834,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 2,390,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด