ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430009

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010011

รหัส SMIS 8 หลัก

22

จำนวนนักเรียน

1035430009

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 1 4 1
อนุบาล 2 2 0 2 1
รวม อนุบาล 5 1 6 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 1 6 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 12 4 16 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 17 5 22 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านกุดกง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง สมพร รำคำจันทร์ หญิง SOMPORN RAMCAMJAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนาภรณ์ เวชกามา หญิง RATANAPORN WETCHAKAMA ครู ชำนาญการ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ประศาสตร์ มูลหลวง ชาย Prasat Moonloung ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จตุพร ศรีสมมาตย์ หญิง Jatuporn Srisommat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนงค์นาถ โกลนกระโทก หญิง Anongnat Kolnkrathok ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิชาติ ฤทธิมา ชาย apichat litima เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.83
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.67
ภาษาอังกฤษ 40.83
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 37.25
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.18
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 35.00
ภาษาอังกฤษ 26.36
คณิตศาสตร์ 21.36
วิทยาศาสตร์ 31.32
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 31.65
ภาษาอังกฤษ 24.00
คณิตศาสตร์ 18.00
วิทยาศาสตร์ 32.40
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.50
ภาษาอังกฤษ 22.50
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 35.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านกุดกง
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกุดกง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 390,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกุดกง
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกุดกง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 854,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกุดกง
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านกุดกง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านกุดกง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด